Yazdır

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İLAN


1-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda adresi belirtilen İşyerleri açık arttırma usulüyle ile kiraya verilecektir.

S.No Mahalle Bulvar/Cadde/Sokak
Ada

Parsel

m2
Cinsi Gayrimenkul No: Aylık Muhammen Kira Bedeli İhale Geçici Teminatı
1 Şıhlar Atatürk Bulvarı 354 1 19 Dükkan 1/P-09 300,00 TL 110,00TL
2 Şıhlar Atatürk Bulvarı 354 1 16 Dükkan 1/P-15 200,00 TL 80,00TL
2 Şıhlar Atatürk Bulvarı 354 1 14 Dükkan 1/P-16 250,00 TL 100,00

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise B) İstekli tüzel kişilik ise
1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi 1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
2 Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname 2 Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve kimlik fotokopisi
3 Nüfus cüzdanı fotokopisi 3 Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4 İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname ve makbuzu 4 İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname ve makbuzu
5 Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu 5 Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu
6 Nizip Belediyesine borcu olmadığına dair belge 6 Nizip Belediyesine borcu olmadığına dair belge

3-) İhale 28.01.2020 Salı günü saat 14:00’de Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu sokak no:20 Nizip Belediyesi toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname 50 TL karşılığında her gün mesai saatleri içerisinde Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde temin edilebilir. İhaleye girmek isteyenler, belirtilmiş olan ihale Geçici Teminatını ve şartname ücretini en geç 27.01.2020 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar belediye veznesine veya bankaya yatırıp, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir.