Yazdır
NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep Nizip'te 3 adet dükkan ihale ile kiraya verilecektir

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112761
Şehir : Gaziantep / Nizip
Semt-Mahalle : ŞIHLAR MAH. / NİZİP
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM NİZİP 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BİZİM NİZİP 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.01.2020 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu sokak no:20 Nizip Belediyesi toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İLAN


1-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda adresi belirtilen İşyerleri açık arttırma usulüyle ile kiraya verilecektir.

S.No Mahalle Bulvar/Cadde/Sokak
Ada

Parsel

m2
Cinsi Gayrimenkul No: Aylık Muhammen Kira Bedeli İhale Geçici Teminatı
1 Şıhlar Atatürk Bulvarı 354 1 19 Dükkan 1/P-09 300,00 TL 110,00TL
2 Şıhlar Atatürk Bulvarı 354 1 16 Dükkan 1/P-15 200,00 TL 80,00TL
2 Şıhlar Atatürk Bulvarı 354 1 14 Dükkan 1/P-16 250,00 TL 100,00

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise B) İstekli tüzel kişilik ise
1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi 1 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
2 Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname 2 Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve kimlik fotokopisi
3 Nüfus cüzdanı fotokopisi 3 Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4 İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname ve makbuzu 4 İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname ve makbuzu
5 Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu 5 Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu
6 Nizip Belediyesine borcu olmadığına dair belge 6 Nizip Belediyesine borcu olmadığına dair belge

3-) İhale 28.01.2020 Salı günü saat 14:00’de Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu sokak no:20 Nizip Belediyesi toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname 50 TL karşılığında her gün mesai saatleri içerisinde Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde temin edilebilir. İhaleye girmek isteyenler, belirtilmiş olan ihale Geçici Teminatını ve şartname ücretini en geç 27.01.2020 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar belediye veznesine veya bankaya yatırıp, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir.