Yazdır
KASTAMONU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fitness-spor salonu 1 yıllığına kiralanacaktır

KASTAMONU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KASTAMONU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KUZEYKENT SPOR KOMPLEKSİNDE BULUNAN FİTNESS-SPOR SALONU 1 YILLIĞINA KİRALANACAKTIR- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KASTAMONU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
KUZEYKENT SPOR KOMPLEKSİNDE BULUNAN FİTNESS-SPOR SALONU
1 YILLIĞINA KİRALANACAKTIRMuhammen Bedeli : 4.000,00 TL (1 Aylık)
Geçici Teminat Bedeli : 1.440,00 TL
İhale Tarihi ve Yeri : 09.12.2019 Pazartesi günü Saat : 10.30
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)
İhale dokümanı alınacak yer : İhaleye katılmak için İdareden ihale dokümanının satın alınması zorunlu olup, mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden bedeli mukabilinde alınabilecektir.
İhale dokümanı bedeli : 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)
İstenen Belgeler
1- 2019 yılı içinde düzenlenmiş olan Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odasından alınmış oda kayıt belgesi.
2- Gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise tüzel kişiliğin imza sirküleri.
3- Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâlet verilen kişinin vekâletnamesi ve imza beyannamesi.
İş ortaklıklarında yukarıda sayılan belgelerin her iki ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.
4- Geçici teminat tutarının nakit olarak yatırıldığını gösteren dekont, makbuz vb.
5- İş ortaklığı yaparak ihaleye katılmak için İhale dokümanında bulunan örneğine uygun olarak düzenlenmiş iş ortaklığı beyannamesi.
İhaleye katılmak isteyenlerin en geç ihale saatine kadar, yukarıda sayılan belgeleri kapalı bir zarf içinde İdarenin Satın Alma Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihalede sözlü olarak artırım yapılacağından, artırıma katılacak kişinin nüfus cüzdanı, ehliyet vb. resmi kimliğinin bulunması zorunludur.
İlgilenenlere duyurulur.