Yazdır

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 1- Eskikacerli Mahallesi Bayat Caddesi Ekmek Fırını 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.


Sıra No : İşyeri No Muhammen Teminat Bedeli İhale Şartname
Bedel Geçici Yıllık Başlama Saati Bedeli
K.D.V hariç

1-) Ekmek Fırını 6.000,00 TL 540,00 TL 14:00 100,00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz

2- Çilli mahallesi 208 ada 719 parsel arsa

3- Çilli mahallesi 208 ada 720 parsel arsa 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli
2-) Çilli 208 719 661,53 200,00 TL 3.970,00 TL 14:10 100,00 TL
3-) Çilli 208 720 544,97 200,00 TL 3.270,00 TL 14:20 100,00 TL

Kiralama İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 11.12.2019 tarihinde saat 14.00’de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tedarik Destek Biriminde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 11.12.2019 tarihi saat 14:00 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tedarik Destek Birimine başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR