Yazdır

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçenin Kocapınar Mahallesi mevkiinde bulunan ve İşletmesi belediyemize ait olan Elmalı Toptancı Hal Kompleksinde bulunan 34 numaralı 50,00 M² miktarlı Komisyoncu Dükkanının 01/05/2020 tarihinden 01/05/2021 tarihine kadar bir yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilecek olan bu taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 16.700,00 TL ( KDV Dahil) olup, ihaleye katılmak
için geçici teminatı 501,00 TL’dir.
Taşınmazın kira ihalesi 18/12/2019 tarihinde saat 10:00 da, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazın kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Hal Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden;
1- Noter onaylı imza beyannamesi ve istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
2-Esnaf veya ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış belge.
3- Nüfus cüzdanı fotokopilerini
4-Bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini,
5- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını
6-Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge
7-Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olup/ olmadığına dair belge. Kayıtlı olması halinde Rüsum borcu olmadığına dair belge
8- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge.
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden;
1- Vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
2- İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler
3-Tüzel Kişiliğin bulunduğu yerin Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından 2019 yılı içinde alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi
5- Tüzel Kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge
6-Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7-Şirket ortaklarının tümünün nüfus cüzdan fotokopisi
8- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını.
9- Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olup/ olmadığına dair belge. Kayıtlı olması halinde Rüsum borcu olmadığına dair belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 28/11/2019
Elmalı Belediye Başkanlığı