Yazdır

DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ İLANI

İŞİN ADI YERLEŞKE
ADI
KAPLADIĞI
ALAN
İŞİN
SÜRESİ
TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VEZNECİLER YERLEŞKESİNDE DÜKKAN KİRALAMA İŞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VEZNECİLER YERLEŞKESİ 670 Ada 30 Parsel (25 Kapı Nolu Dükkan)
(2,80m X 2,80m : 7,84 m² lik Dükkan)
3 YIL Aylık 5.000,00-TL
+ KDV
1.800,00-TL
*** Yukarıda bilgileri verilen İstanbul Üniversitesin Vezneciler Yerleşkesinde Dükkan Kiraya Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile ihale edilecektir.
1- İDARENİN;
* Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Beyazıt-Fatih/İSTANBUL
* Telefon: 0212 440 00 00
* Fax: 0212 440 00 32
* Elektronik Posta Adresi: maliisler@istanbul.edu.tr
2- İHALE KONUSU İŞİN;
* Niteliği: İstanbul Üniversitesine Bağlı Vezneciler Yerleşkesinde Dükkan Kiralanması İşi.
* Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Vezneciler Yerleşkesi
* İşin Süresi: 3 Yıl
* Tahmini Bedeli (Aylık): 5.000,00-TL+KDV
* Geçici Teminat Miktarı: 1.800,00-TL
3- İHALENİN;
* Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
* Tarihi ve Saati: 28/11/2018 tarihi Çarşamba Günü Saat 10:00'de
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
A- Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
B- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
C- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
• Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
• Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını ve imza beyannamesini, tüzel kişilerin ise imza sirküsü ve Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
• Tüzel Kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yayımlandığı ilk ilan tarihinden sonra alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri;
• İhaleye katılacak istekli Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belgeyi (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması),
• İhaleye katılacak istekli Vergi Borcu olmadığına dair belge (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması),
• İhaleye katılacak istekli SGK Prim Borcu olmadığına dair belge(İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması),
5- İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 100,00-TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T. Halk Bankası A. Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına yatırdığına dair belgenin ihale saatinden önce verilmesi gerekmektedir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
9- İhaleye; İhale Şartnamesi satın alanlar, şartnamenin her sayfasını imzalayıp İdareye teslim eder ve kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.