Yazdır

İLAN

GEMEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

  1. İhale olan; Belediyemize ait Gemerek Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi 3 yılığına Kiraya verilmesi
  2. Dosya Bedeli : 250,00 TL ( İhaleye gireceklerin dosya alması zorunludur.)
  3. İhale Yeri : Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu

İhale Tarih ve saati : 09/03/2020 Pazartesi günü saat: 14:30
İhale usulü: 2886 sayılı DİK’ nun 45. madde hükümlerince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

  1. Muhammen bedel : Aylık 585,00-tl.- (beşyüzseksenbeştl)

Geçici Teminat : 250,00.TL. (ikiyüzellitl)

  1. İsteklilerde aranan belgeler :

a – İkametgah ilmühaberi
b – nüfus cüzdan fotokopisi
c- Özel ve Tüzel kişi olmaları halinde Esnaf ve Ticaret Odalarına kayıtlı olduğuna dair yılına ait belge,
d- Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge
e- Teminat olarak tedavüldeki Türk Lirası veya banka teminat mektubu, Devlet veya hazine tahvilleri kabul edilir.
6- Posta ile teklifler 09/03/2020 Pazartesi günü saat: 14:30 de kadar komisyon başkanlığına gönderilebilir.
7 - Konu ile ilgili detaylı bilgiler idari şartnamede mevcuttur