Yazdır

ÇANAKKALE İLİ LAPSEKİ İLÇESİ UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 1. Umurbey Belediyesine ait Umurbey Merkez Mahallesinde tapunu 303 Ada 1 ve 116 parselde kayıtlı taşınmazlarda kurulu bulunan Çanakkale-Bursa Yolu 22+500 KM deki akaryakıt istasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. açık teklif usulü ile 10 yıl süreli kiraya verilecektir.

 2. İhale 13.12.2019 Cuma i günü saat 14.00’de Umurbey Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 3. Söz konusu işin Muhammen bedeli 1.560.000,00 .- TL (Bir milyon beşyüz altmışbin ) olup geçici teminat ise 46.800,00 TL (Kırkaltıbin sekizyüz türk lirası) dir.

 4. İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, Belediyesi Yazı işleri bürosundan 1.000,00 TL dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

 5. İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 13.12.2019 Cuma günü en geç Saat 12:00’a kadar Belediyemiz veznesine, veya TC Ziraat Bankası Lapseki Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 840001000075111283255001 ) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 12:00 den sonra teminat kabul edilmez.

 6. İhaleye girebilmek için:

 1. Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

  1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 4. İmza sirküleri,

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

 6. İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

 7. İhale tarihinden en az 7 gün öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden veya internet vergi dairesinden alınmış belge,

 8. İhale tarihinden en az 7 gün öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden veya internet üzerinden alınmış belge,

 1. İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Umurbey Belediyesi Yazı işleri bürosunda görülebilir.

 2. İstekliler dosyalarını Umurbey belediyesi Yazı İşlerine en geç 13.12.2019 CUMA günü saat 13.00 ’e kadar makbuz karşılığında verebileceklerdir. İhale günü saat 13.00 den sonra teklif mektupları kabul edilmez. İhale dosyası vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

 3. Posta ve kargo yolu ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

ilan olunur.