Yazdır
ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık hamam

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Belediye encümenimizin 17.10.2018 tarih ve 2018/20 sayılı kararı gereği Belediyemize ait Çat ilçesi oyuklu mahallesi 107 ada 50 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait hamam 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35.maddesinde belirtilen ihale usullerine göre 45.maddeye göre açık artırma usulü(yarışma) ile satışının yapılmasına karar verilmiştir.
1- 1 adet taşınmazın satışı 19.10.2018 tarihinden itibaren ilana çıkarılıp 06.11.2018 günü saat 14.00 da belediye başkanı odasında encümen huzurunda 2886 sayılı kanunun gereği ihale yapılacaktır.
2- Taşınmazın ada ,parsel vasfı,niteliği m2 si ve taban fiyatı ile geçici teminatı; aşağıdadır.

SIRA NİTELİGİ ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖL. M2 KDV DAHİL TABAN FİYATI GEÇİCİ TEMİNAT ADRESİ
1 Hamam Oyuklu Mah.çat 107/50 Toplam arsa dahil alanı 182,74 m2 Hisse tam

Yapı alanı 173.70 m2
95.000.00.tl 5.000,00.TL Oyuklu mahallesi çat/erzurum


3- Alınan taşınmaz bedellerinin tamamı yatırıldıktan sonra tapu devri yapılacaktır.
4-Her türlü vergi harç masraf alıcıya aittir.
5-Geçici teminat yatırılıp ve belgesi ile talep edilecektir.
6-2886 Sayılı Kanunun 6.maddesine yazılı şahıslar ihaleye giremeyeceklerdir.
7-Müracaatlar ihale saatinden bir saat önceye kadar kabul edilecektir.
8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
9-Şartname ücretsiz olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
10-İhaleyi yapıp yapmamakta İhale komisyonu yetkilidir.
11-İsteklilerin 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 1 adet ikamet belgesi geçici teminat dekontunu dilekçe ile birlikte Belediye Başkanlığımıza müracaat edeceklerdir.
12-İhale tarafına kalıp ihale onaylandıktan sonra 30 gün içerisinde şartnamede belirtilen ücreti yatırmayanların ihale hakkı fesih edilip teminatları belediyemize irad kaydedilecektir.
13-İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır.
İlanen duyurulur.


Arif Hikmet KILIÇ
Belediye Başkan