Yazdır
SINDIRGI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Balıkesir/Sındırgı'da dükkan mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

SINDIRGI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077285
Şehir : Balıkesir / Sındırgı
Semt-Mahalle : CAMİKEBİR MAH. / SINDIRGI
: 68
Yayınlandığı Gazeteler

SINDIRGI HABER 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2 satış
Muhammen Bedeli
:
189,089 TL
Birinci Satış Günü
:
18.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
16.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
Sındırgı Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası - Sındırgı/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SINDIRGI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2019/2 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahallesi, HARMANLIK Mevkii, 372 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı caddesine cephelidir. Ara Parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanmakta olup, alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 20 m, Sındırgı İlçesi yerleşim merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 525 metre dir. Taşınmazın üzerinde tek katlı dükkan, depo ve müştemilatlar bulunmaktadır. Taşınmaz kısmen bitişik nizam 4 katlı ticaret yapı adasında yer almakta olup, kısmen yola terki bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan dükkanın toplam yüz ölçümü 68,02 m2 olduğu, 372 ada 4 parsele 11,65 m2 tecavüzlü olduğu, 372 ada 3 parsel üzerindeki yüz ölçümü 56,37 m2 olduğu bildirilmiştir. Dükkan yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup üzeri Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Dış cephesi kısmen sıvalı ve kısmen boyalı, iç cephesi sıvalı ve boyaladır. Taşınmaz üzerinde bulunan deponun yüz ölçümünün 17,66 m2 olduğu bildirilmiştir. Depo yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup üzeri Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Dış cephesi kısmen sıvalı ve kısmen boyalı, iç cephesi sıvalı ve boyalıdır. TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDINDA Ş/B/İ İRTİFAK 171/250 HİSSESİNİN İNTİFASI ALİ RIZA KOÇ'a aittir.(Başlama tarihi 29/12/1980 süre belirtilmemiştir.)
Yüzölçümü : 250,20 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen bitişik nizam, 4 katlı ticari yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 189.089,15 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahallesi, HARMANLIK Mevkii, 372 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı caddesine cephelidir. Ara parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanılmakta olup, alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 30 m, Sındırgı İlçesi yerleşim merkesinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 520 m'dİr. Taşınmazın üzerinde 372 ada 3 numaralı parseldeki dükkanın tecavüzlü kısmı ve garaj bulunmaktadır. Taşınmaz imar planında 3 katlı konut yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazın kısmen yola terki bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan garajın yüzölçümünün 28,03 m2 olduğu bildirilmiştir. Garaj, yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Çatısı demir doğrama olup üzeri oluklu levha kaplıdır. Dış cephesi sıvasız, iç cephesi sıvasız olup boyalıdır. Taşınmaz toprak yapısı olarak killi toprak yapısında olup, derin toprağa sahiptir. Ortalama %1-2 eğimli ve topoğrafik olarak düz profile sahiptir. Parsel içinde taşlı bölgeler bulunmaktadır ve parselin üzerinde 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Bunun dışında zirai öneme sahip ekili mahsul bulunmamaktadır. Taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 278,55 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 katlı konut yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 172.073,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahalle/Köy, HARMANLIK Mevkii, 372 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı Caddesine cephelidir. Ara parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanılmakta olup alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 40 metre, Sındırgı İlçesi yerleşim merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 515 metre'dir. Taşınmaz dosya içerisinde yer alan imar planına göre, 3 katlı konut yapı adasında yer almakta olup, kısmın yola terki bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz toprak yapısı olarak killi toprak yapısında olup, derin toprağa sahiptir. Ortalama %1-2 eğimli ve topoğrafik olarak düz profile sahiptir. Parsel içinde taşlı bölgeler bulunmamaktadır ve parselin üzerinde 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Bunun dışında zirai öneme sahip sebze bahçesi şeklinde kullanılıyor olup söz konusu ürünler ekonomik önem taşımadığı için hesaplamaya katılmamıştır. Taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 299,52 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 katlı konut yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 179.962,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahalle/Köy, HARMANLIK Mevkii,372 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı Caddesine cephelidir. Ara parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanılmakta olup alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 50 metre, Sındırgı İlçesi yerleşim merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 510 metre'dir. Dosya içerisinde yer alan imar planında 3 katlı konut yapı adasında yer almakta olup, kısmen yola terki bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz toprak yapısı olarak killi toprak yapısında olup, derin toprağa sahiptir. Ortalama %1-2 eğimli ve topoğrafik olarak düz profile sahiptir. Parsel içinde taşlı bölgeler bulunmamaktadır ve parselin üzerinde 1 adet iğde ağacı bulunmaktadır. Bunun dışında zirai öneme sahip ekili mahsul bulunmamaktadır. Taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 318,77 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 katlı konut yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 191.412,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -
İ.İ.K. 127. Mad. Göre Satış İlanının Tebliği: Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkânsızlığı nedeniyle tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50' sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50' sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır.
Satışa Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların muhammen bedelin % 20' si oranında nakit teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcının yarısı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.