Yazdır
ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ataşehir Belediyesine ait büfe kiraya verilecektir

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/822
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13, 245-246 pafta, 3374 ada, 1 parsel, C1 Blok karşısında park alanında bulunan 15m2’lik büfe.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak, No: 4/A
İLGİLİ TELEFON 0 (216) 570 50 00 / 1442
İHALENİN YAPILACAĞI YER Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İHALE TÜRÜ Kiralama
İHALE USULÜ 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif
HİZMETİN YAPILACAĞI YER Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13, 245-246 pafta, 3374 ada, 1 parsel, C1 Blok karşısında park alanında bulunan 15m2’lik büfe.
HİZMETİN NİTELİĞİ Büfe
İHALE KAYIT NO 2019/822


İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ
a) İl/İlçe İSTANBUL / Ataşehir
b) Mahallesi Atatürk
c) Cinsi Büfe
2- Aylık Muhammen
Kira Bedeli
3.000,00-TL + KDV
3- Süresi 3 Yıl
4- Geçici Teminat 3.240,00-TL
5- Dosya (Şartname Bedeli) 500,00-TL
6 6-İhale Tarihi ve Saati 14.01.2020 Saat: 11.00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

 2. Kanuni İkametgâh Belgesi

 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

 4. Şartname alındı Makbuzu

 5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

 6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri


Tüzel Kişilerden

 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri

 2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi

 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

 4. Şartname alındı Makbuzu

 5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

 6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri


İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR