Yazdır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ
(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

METRO VE ANKARAY İSTASYONLARIN MUHTELİF ALANLARINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR.

1- Kuruluşumuzca; aşağıda listede belirtilen 10 adet taşınmazın 28.01.2020 tarihinde salı günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
2- Söz konusu, ihale şartnamesi; 100,00.-TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2’nci Kat No:5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi alması zorunludur.
3- İhale 28.01.2020 tarihinde salı günü saat:11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 28.01.2020 tarihinde salı günü saat 11.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.
4- İsteklilerin şartnamenin ilgili maddeleri doğrultusunda, 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen listedeki taşınmazlar sıra numarasına göre ayrı ayrı ihale edilecek olup, her taşınmaz için listede belirtilen sıra numarasına göre KDV hariç birim teklif fiyatı verilecektir. Teklif zarfının ve dış zarfının üzerine taşınmaza ait sıra numarası ve adı yazılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler birden fazla taşınmaz için ihale dosyasında durumuna göre hazırlayacakları belgeleri ile birlikte dış ve iç zarfta sıra numarasını belirterek teklif verebilir. Teklif verecek olan istekliler ihale konusu taşınmazları şartname listesinde belirtilen adreste sıra numaralarına göre görebilirler.

İHALE KAPSAMINDA KİRAYA VERİLECEK 10 ADET TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

Sıra No Taşınmazın Adresi Kullanım Alanı Niteliği Kira Süresi Muhammen Bedeli Geçici Teminatı (%3 )
1 (Bir) Yıllık
1 METRO-ANKARAY KIZILAY
ORTAK İSTASYONU
4 m² SATIŞ BÜFESİ 10 YIL 6.600,00 TL. 198,00 TL.
2 AKKÖPRÜ METRO İSTASYONU 16 m² SATIŞ BÜFESİ VEYA OFİS OLARAK DÜŞÜNÜLEN YER 10 YIL 18.000,00 TL. 540,00 TL.
3 OSTİM METRO İSTASYONU 26 m² SATIŞ
BÜFESİ VEYA OFİS
10 YIL 19.800,00TL. 594,00 TL.
4 OSTİM METRO İSTASYONU 26 m² SATIŞ
BÜFESİ VEYA OFİS
10 YIL 19.800,00TL. 594,00 TL.
5 BATI MERKEZ METRO İSTASYONU 48 m² İŞYERİ VEYA DÜKKAN 10 YIL 60.000,00 TL 1.800,00 TL.
6 BATI MERKEZ METRO İSTASYONU 39 m² İŞYERİ VEYA DÜKKAN 10 YIL 37.200,00 TL. 1.116,00TL.
7 BATI MERKEZ METRO İSTASYONU 48 m² İŞYERİ VEYA DÜKKAN 10 YIL 54.000,00 TL. 1.620,00 TL.
8 BATI MERKEZ METRO İSTASYONU 15 m² İŞYERİ VEYA DÜKKAN 10 YIL 15.000,00 TL. 450,00 TL.
9 BATI MERKEZ METRO İSTASYONU 15 m² İŞYERİ VEYA DÜKKAN 10 YIL 12.000,00 TL. 360,00 TL.
10 BATI MERKEZ METRO İSTASYONU 15 m² İŞYERİ VEYA DÜKKAN 10 YIL 12.000,00 TL. 360,00 TL.

5- İstekliler birden fazla taşınmaza teklif vermeleri halinde, listede belirtilen her taşınmaz için sıra numarası karşılığına gelen geçici teminatı ayrı ayrı verecektir.
6- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi, ortak katılımda gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
A-GERÇEK KİŞİLER:
a) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı (ihaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü olacaktır.
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.
c) Şartname Bedeli
ç) Teklif Mektubu
d) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)
e) Varsa ilgisine kayıtlı olduğu Meslek Odası belgesi veya Vergi levhası
f) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı

B-TÜZEL KİŞİLER:
a) İmza sirküleri aslı veya onaylı sureti (İhaleye vekil olarak katılacak olanları noter tasdikli yetkili imza sirküsü olacaktır.)
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.
c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, Ticaret, Sanayi veya Meslek odası belgesi, kayıtlı olduğu odadan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu belge
ç) Şartname Bedeli
d) Teklif Mektubu
e) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı belge

C- İHALEYE ORTAK KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER:
(A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda ihale dışı bırakılır.
Yukarıdaki belgelerle birlikte taşınmaz yerinde görüldü belgesiyle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Eksik bulunması halinde istekli ihale dışı bırakılır.
7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile ilgili olarak ihale komisyonu teklif zarflarını açmadan ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.
8- İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuzu ile birlikte şartnamesi imzalanarak ihale dosyasına eklenecektir.
9- İhaleye verilecek taşınmazlar listesinde belirtilen 1 ve 2 sıra numaralı taşınmazın bulunduğu yerde herhangi bir yapı yoktur. Alanlarını geçmeyecek şekilde konulacak satış büfesi veya ofis ihale üzerinde kalan istekli tarafından yaptırılacak ve kira sözleşmesi sonunda kaldırılacaktır.