Yazdır
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Belediyesine ait atölye-imalathane kiraya verilecektir

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130876
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : GÜVENEVLER MAH. / SAHİPATA
Yayınlandığı Gazeteler

KADINANA 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KADINANA 19.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Afyonkarahisar Belediyesine ait Güvenevler Mahallesi, 1839 ada, 1 parsel nolu 8.299,08 m2’lik alan üzerinde bulunan binanın 4.977,60-m2 alana sahip 1.Kat ve 4.977,60-m2 alana sahip Teras Kattan oluşan toplam 9.955,20-m2’lik kısmının atölye-imalathane olarak kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


01-) Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih ve 72 sayılı Kararına istinaden; Kamu Yararı gözetilerek istihdamı desteklemek amacıyla Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 1839 ada, 1 parsel nolu 8.299,08 m2’lik alan üzerinde bulunan binanın 4.977,60-m2 alana sahip 1.Kat ve 4.977,60-m2 alana sahip Teras Kattan oluşan toplam 9.955,20-m2’lik kısmının atölye-imalathane olarak kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. Kiraya verilecek 1. ve Teras katların yıllık muhammen bedeli K.D.V. hariç ₺ 240.000,00 - (ikiyüzkırkbinlira) geçici ihale teminatı ise ₺ 7.200,00 (yedibinikiyüzlira)’dır.
Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 26.02.2020 tarihinde saat 16:00’da Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 26.02.2020 tarihinde saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
02) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişi :

1-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.),

2-) Kanuni İkametgâh Belgesi,

3-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli),

4-) Nüfus Cüzdanı Örneği,

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6-Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 50,00-),

7-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.),

8-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
Tüzel Kişi :

1-) Dilekçe, (Kiraya çıkan yeri bildiğine ve gördüğüne dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

3-) Ticaret Sicil Belgesi,

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

6-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 50,00-),

7-) Geçici ihale teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak),

8-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İLAN OLUNUR.