Yazdır

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ENGELSİZ KAFE KİRALAMA İHALESİ


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hüseyin Rahmi Sokak, No:19 adresinde bulunan 166 m² taşınmazın (96 m² kapalı, 70 m² camekânlı alana sahip), Engelsiz (engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması faaliyeti) olarak 5 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi Belediyemiz İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL (yüztürklirası) karşılığı temin edilebilir.
NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü yapılacaktır.
Engelsiz Kafe Kiralama (engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması faaliyeti) İhalesi 21.11.2019 saat 14:00’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Engelsiz Kafe’nin aylık kira Muhammen Bedeli 1 ay için 1.000,00TL (bintürklirası)+KDV olup, 5 yıl için: 60.000,00 TL (altmışbintürklirası) +KDV dir.

Geçici Teminat 1.800,00 TL (binsekizyüztürklirası)

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 21.11.2019 saat 12:00’e kadar Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhaleye katılma şartları:

1- İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.
2- Geçici teminatları gösterir makbuz.
3- İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekâletname.

  • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5- Kamu Yararı statüsü verilen Dernekler veya Bu Derneklerin Sakarya İl Temsilciliği ihaleye katılabilir.

6-İsteklinin taahhüt de bulunacağı konular:
a-İşletmede engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
b-Çalışan engellilerin mesleki rehabilitasyonu için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
c-Çalışan Engellilerin yaşamsal ve toplumsal gereksinimlerini konusunda eğitimler vermek.

Not: Bu belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR