Yazdır
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adapazarı'nda 166 m² cafe kiraya verilecektir

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hüseyin Rahmi Sokak, No:19 adresinde bulunan 166 m² taşınmazın (96 m² kapalı, 70 m² camekânlı alana sahip), Engelsiz (engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması faaliyeti)  olarak 5 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 12:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ENGELSİZ KAFE KİRALAMA İHALESİ


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hüseyin Rahmi Sokak, No:19 adresinde bulunan 166 m² taşınmazın (96 m² kapalı, 70 m² camekânlı alana sahip), Engelsiz (engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması faaliyeti) olarak 5 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi Belediyemiz İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL (yüztürklirası) karşılığı temin edilebilir.
NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü yapılacaktır.
Engelsiz Kafe Kiralama (engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması faaliyeti) İhalesi 21.11.2019 saat 14:00’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Engelsiz Kafe’nin aylık kira Muhammen Bedeli 1 ay için 1.000,00TL (bintürklirası)+KDV olup, 5 yıl için: 60.000,00 TL (altmışbintürklirası) +KDV dir.

Geçici Teminat 1.800,00 TL (binsekizyüztürklirası)

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 21.11.2019 saat 12:00’e kadar Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhaleye katılma şartları:

1- İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.
2- Geçici teminatları gösterir makbuz.
3- İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekâletname.

  • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5- Kamu Yararı statüsü verilen Dernekler veya Bu Derneklerin Sakarya İl Temsilciliği ihaleye katılabilir.

6-İsteklinin taahhüt de bulunacağı konular:
a-İşletmede engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
b-Çalışan engellilerin mesleki rehabilitasyonu için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
c-Çalışan Engellilerin yaşamsal ve toplumsal gereksinimlerini konusunda eğitimler vermek.

Not: Bu belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR