Yazdır

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 -Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet (19 Mayıs) Mahallesi 1893 ada 4 ve 5 parseller üzerinde bulunan taşınmazın (İki Katlı Atıl Vaziyette Bina zemin+birinci kat:220m2 tek katlı bina:47 m2) Belediyemize gelir sağlaması için 2886 sayılı D.İ.K ‘in 35/a maddesi gereği kapalı zarf usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek olan taşınmazların dökümü

S.N MAHALLE ADRES CİNSİ ADA/PARSEL MUH. BEDEL
(YILLIK) TL
GEÇİCİ
TEMİNAT TL
TARİH SAAT
1 Cumhuriyet (19 Mayıs) 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokak no:55 İki Katlı Atıl Vaziyette Bina(zemin+birinci kat:220m2) tek katlı bina:47 m2 1893 Ada 4 ve 5 Parseller 4.500,00 135,00 26.03.2019 09:30:00


3- Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet (19 Mayıs) Mahallesi 1893 ada 4 ve 5 parseller üzerinde bulunan taşınmazın kira süresi 3 (Üç)Yıldır.
4- İhale Belediye İhale salonunda yapılacaktır.
5-İhale ile ilgili Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 150.00TL ile temin edilir.
6- İhaleye katılmak isteyen taliplerin tekliflerini ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar müdürlüğüne veya İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler :

  1. Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  2. Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  3. Temsil durumunda vekaletname aslı

Tüzel Kişiler :

  1. Ticaret sicil tasdiknamesi
  2. Yetki Belgesi
  3. Yönetim Kurulu kararı
  4. Tüzel Kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı
  5. İstekli ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi veya Ortaklık Sözleşmesi

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Posta yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.