Yazdır
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yüreğir/Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı bina ihale ile kiraya verilecektir

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İki Katlı Atıl Vaziyette Bina(zemin+birinci kat:220m2) tek katlı bina:47 m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüreğir İlçe Belediyesi İhale Solununda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 -Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet (19 Mayıs) Mahallesi 1893 ada 4 ve 5 parseller üzerinde bulunan taşınmazın (İki Katlı Atıl Vaziyette Bina zemin+birinci kat:220m2 tek katlı bina:47 m2) Belediyemize gelir sağlaması için 2886 sayılı D.İ.K ‘in 35/a maddesi gereği kapalı zarf usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek olan taşınmazların dökümü

S.N MAHALLE ADRES CİNSİ ADA/PARSEL MUH. BEDEL
(YILLIK) TL
GEÇİCİ
TEMİNAT TL
TARİH SAAT
1 Cumhuriyet (19 Mayıs) 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokak no:55 İki Katlı Atıl Vaziyette Bina(zemin+birinci kat:220m2) tek katlı bina:47 m2 1893 Ada 4 ve 5 Parseller 4.500,00 135,00 26.03.2019 09:30:00


3- Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet (19 Mayıs) Mahallesi 1893 ada 4 ve 5 parseller üzerinde bulunan taşınmazın kira süresi 3 (Üç)Yıldır.
4- İhale Belediye İhale salonunda yapılacaktır.
5-İhale ile ilgili Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 150.00TL ile temin edilir.
6- İhaleye katılmak isteyen taliplerin tekliflerini ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar müdürlüğüne veya İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler :

  1. Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  2. Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  3. Temsil durumunda vekaletname aslı

Tüzel Kişiler :

  1. Ticaret sicil tasdiknamesi
  2. Yetki Belgesi
  3. Yönetim Kurulu kararı
  4. Tüzel Kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı
  5. İstekli ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi veya Ortaklık Sözleşmesi

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Posta yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.