Yazdır
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 6 katlı bina ihale usulüyle satılacaktır

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziosmanpaşa Yenidogan'da 6 katlı bina
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) Belediye Encümen salonunda  ( Kat : 8)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile satılacaktır.

İli : İstanbul
İlçesi : Gaziosmanpaşa
Mahallesi : Yenidoğan
Sokağı : Ordu Caddesi
Pafta No :
Ada No : 1612
Parsel No : 3
Yüzölçümü : 118,00
Belediye Payı : Tam
Payına düşen alan : 118,00m²
Cinsi : Arsa Üzerinde 6 Katlı (B.A.K) Bina
İmar Durumu : 07.08.2006 - 17.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon
Uygulama İmar Planında Kısmen Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret + Konut alanında ,
Kısmen de Yol alanında kalmaktadır.
Tahmin edilen bedel : 1.700.000,00-TL
Geçici Teminat : 170.000,00-TL
Şartname bedeli : 3.000,00-TL

İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) Belediye Encümen salonunda ( Kat : 8) yapılacaktır.

Tarih Saat Gün
İhalenin yapılacağı tarih 18.12.2019 14:30 Çarşamba
İhale için son müracaat tarihi: 17.12.2019 16:30 Salı

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki şartlar ve belgeler istenir.
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri(Gerçek kişiler ikametgâh ilmühaberi-tüzel kişiler beyanname).
c) Gerçek kişilerin, yetkili merciden alınmış, ihale tarihinde geçerli olan nüfus cüzdan örneği, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip imzalaması,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda a,b,c,d, e, f şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası (Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası (Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne (7.Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İş bu ilan 27.11.2019 - 29.11.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5.katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.
İLAN OLUNUR