Yazdır

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
:


Muhammen bedeli; inşaat bitim süresi 18 (onsekiz) ay sonra ödenecek 1.yıl tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 18.000,00-TL (Onsekizbintürklirası), 1.yıl tahmin edilen yıllık KDV hariç kira bedeli 18.000,00x12ay=216.000,00-TL (İkiyüzonaltıbintürklirası), geçici teminatı 6.480,00 TL olan mülkiyeti Belediyemize ait 2276 m² yüzölçümlü uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan Hurma Mahallesi 9976 ada 8 parselde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ve yürürlükteki uygulama imar planına uygun olarak Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan mimari avan projeye göre yüklenici tarafından hazırlatılacak uygulama projelerine göre sözleşme tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde inşaat ruhsatı alınarak yapılması ile yapılan imalatlar sonunda sözleşme tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay içerisinde yapı kullanım izin belgesi alınması ve kira bedeli karşılığında inşaat süresi olan 18 (onsekiz) ay dahil olmak üzere toplam 10 yıl süreyle kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 11/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.
İnşaat bitim süresi olan 18 (sekiz) ay sonra ödenecek, aylık 18.000,00-TL (Onsekizbintürklirası)+KDV muhammen kira bedeli ile ihaleye çıkılacak olup; ihale aşamasında istekliler 18.000,00-TL (Onsekizbintürklirası)+KDV aylık kira bedeli üzerinden artırımda bulunacaklardır.
Sözleşme tarihinden itibaren inşaat işlerinin yapılacağı ilk 18 (Onsekiz) ay kira ödemesi yapılmayacaktır.
göre) oranında arttırılarak o yıl için geçerli olacak kira bedeli bulunacaktır
İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:
1.Yasal ikametgahı olması. (2018 yılı içinde onaylı alınmış ikametgah veya yerleşim yeri belgesi olacaktır.)
2.Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.
3.Geçici teminat tutarı 6.480,00 TL(Altıbindörtyüzseksentürklirası)’dir. Geçici Kira Teminat Tutarı: 216.000,00 TL(İkiyüzonaltıbintürklirası)’dır. Belediyemiz veznesine nakden yatırılacak ya da banka teminat mektubu verilecektir. Kira teminat miktarı her yıl kira artış oranında arttırılacaktır.
3.1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
3.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 3.3.1. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Ayrıca ortak girişimcilerin ihaleden sonra kuracakları şirketin sermayesi ile sorumlu şirket olması halinde şirket ortaklarının şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını gösterir noter onaylı taahhütnameyi şirket kurulmasını müteakip Belediyeye vermeleri zorunludur.
3.3.2. İhaleden sonra sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin şirket ortaklarından da bir yıllık kira bedeli üzerinden şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir noter onaylı taahhütname (şahsi kefaletleri) alınacaktır. Taahhütname her yıl yeni kira bedeli üzerinden yenilenecektir. Ayrıca, şirket ortakları sözleşmeyi şahsi olarak da imzalayacaklardır. İhaleye katılacak olanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları ihale günü tarihli “Borcu Yoktur” belgesini ihale dosyasına koyacaklardır.

4.İmza sirküleri verilecektir. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
4.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
4.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.1) ve (4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
5.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2018 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az % 25’ini sağlayacaktır.
7.Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
8.İhale dosyasının alındığına dair Vezne makbuzu.
9.Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır.
10. Teklifleri oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, noter onaylı türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekliler, belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini, ihale dosyalarına koyacaklardır.
İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını aynı Müdürlükten 1.000,00-TL (Bintürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve Belediyece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 11/07/2018 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine 11/07/2018 Çarşamba günü saat 12:00’ye) kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA ’dir.
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.