Yazdır
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Gaziantep/Şahinbey'de 46590 m2 tarım arazisi ve içindeki yapılarla beraber icradan satılıktır

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049082
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Semt-Mahalle : MUHACİROSMAN MAH. / ŞAHİNBEY
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2114 Talimat
Muhammen Bedeli
:
2,172,274 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
25.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2018/2114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Muhacırosman Mahallesi, Şarkoklar Mevkii, 129 Ada, 18 Parsel, (106 Ada,54 Parsel Eski)Tarla ve Fıstıklık
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Taşınmaz konum olarak Gaziantep ili güneybatısında, Burç Karakuyu Köyü güneyinde , Yeşil Köy kuzeydoğusunda, Sarıt Köyünün kuzeybatısında ve bağlı bulunduğu Muhacirosman Mahallesi kuzeyinde yer almaktadır.Bölge genel olarak tarımsal nitelikli arazilerden oluşmakta olup, köy yerleşim alanları dışında herhangi bir altyapı bulunmamaktadır.
Parsel kuzey güney istikametinde 634 m uzunluğunda ve aynı istikamette %6 eğimlidir. Taşınmaz alanları farklı verim kabiliyetine göre dikili ve ekilidir.Taşınmazın 6500 m2 3. Sınıf kuru tarım arazisi, 749,60 m2 si 2. Sınıf kuru tarım arazisi, 9850 m2 si 1. Sınıf kuru tarım arazisi, 4500 m2 si 2. Sınıf sulu tarım arazisi, 18250 m2 si 1. Sınıf sulu tarım arazisidir.Toplam tarım arazi Bedeli: 1.583.772,50 TL dir.
Taşınmaz üzerinde;
2 katlı Ev: Parselin kuzeyinde 2 katlı yığma kargir ev bulunmakta olup binanın zemin katının 150 m2 normal katının 160 m2 olmak üzere toplam 310 m2 büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir.Binanın zemin katında depo ve müştemilat mevcut iken normal katında ise biri 3 oda mutfak banyo-Wc hacimlerinden diğeri 2 oda mutfak ve banyo wc 2 adet meskenin bulunduğu tespit edilmiştir.Bina yaklaşık 15 yıllık tır.
Ahır:2 katlı evin batısıda brüt 700 m2 büyüklüğünde e çelik konstrüksiyon yapı tarzında inşa edilmiştir. Te hacimde oluşan yapı çelik konstrüksiyon kolonlara çelik makaslar oturtularak oluşturulmuş makas üstleri trapez saç ile kaplanarak oluşturulmuştur.Binanın duvarları trapez saç ile briket duvardır.Bina yaklaşık 15 yıllıktır.
Yem Deposu:Ahırın yan tarafında bulunan bina karma yapı tarzında brüt 155 m2 olup betonarme direklere çelik makas oturtularak yapılmıştır.Bina yaklaşık 15 yıllıktır.
Ocaklık:Evin ön kısmına yapılmış olup 15 m2 büyüklüğünde basit yığma yapı tarzında inşa edilmiştir. Duvarları sıvasızdır. Yaklaşık 15 yıllıktır.
Natamam Bina:Parselin kuzey cephesine subasmanı şeklinde yapılan bina 135 m2 alanlı olup subasman ve temeli yapılmış kolonlar henüz yapılmamıştır.
Su Deposu: Parselin güney cephesinde yapılmış betonarme yapı tarzında yapılmış olup dört cephesi perde duvar şeklinde inşa edilmiştir.Brüt 25 m2 alanlı yapı yaklaşık 15 yıllıktır.
Perde Duvarlar: Parsel içerisinde ahırın arka kısmında slaj deposu olarak kullanılmakta olup 25 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde toplam 62,50 m2 büyüklüğündedir.Yaklaşık 15 yıllıktır.
Su Deposu: Parsel içerisinde yer almakta olup derin su kuyusu şeklindedir.
Binaların toplam değeri: 588.501,88 TL olip arazi değeri ile birlikte Toplam 2.172.274,38 TL.dir
Yüzölçümü : 46.590,60 m2
İmar Durumu : Taşınmazın imar dışı olduğu 1/25000 ölçekli planda tarım alını olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Kıymeti : 2.172.274,38 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ve dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.