Yazdır

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemize ait gayri menkullerin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca Encümen huzurunda Açık İhale Usulu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin Adresi :Harmancık Mah.M.Gazi Cad. No:2 Taşköprü
a)-Telefon ve fax numarası : 03664171058 Fax:03664172621
b)-İhale dokümanın görülebileceği yer: Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
c)-İhalenin yapılacağı tarih : 01.10.2019 Salı Saat:15:00
d)-İhalenin yapılacağı yer : Taşköprü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
e-)İhalenin Şekli : 2886 D.İ.K 45.maddesi (Açık İhale)

2-İhale Konusu İşin Adı
a)Taşköprü İlçesi Ağcıkişi mahallesi 2886 49 ada 242 parsel 3.642,81 m2 arasa, muhammen bedeli 47.356,53-TL (Kırk yedi bin üç yüz elli altı lira elli üç kuruştur.)KDV DAHİL

3-Geçici Teminat Tutarı : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3(yüzde üç) den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4-İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:
4.1-)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti
4.2-)Tüzel kişi olması halinde ihale mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/vaya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.3-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.4-)Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.5-)Belediyemiz ilgili servislerinden alınmış, beyanname, emlak su vb. borcu yoktur yazısı
4.6-)İkametgah belgesi
4.7-)Tebligat için Adres beyanı

5-İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:
5.1 İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL(Yüz lira) karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir.
5.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.