Yazdır
TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Talas Belediye Başkanlığından satılık dükkan, daire ve arsalar

TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
23 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince aşağıdaki I-Sayılı Listedeki taşınmazlar 04.09.2019 Çarşamba günü, II-Sayılı Listedeki taşınmazlar 05.09.2019 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihalesi yapılacaktır.
İhale şartnamesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

I-SAYILI LİSTE
Sıra Nolu ADRES / MEVKİİ / ADA / PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2 ) KASK TAŞINMAZIN CİNSİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3) SAAT
1 Kiçiköy Mah. Gölbaşı Meydanı No: 9 Ada/Parsel: 55/82 29,50 Dükkan 5.700 171 14:00
2 Yenidoğan Mah. Atatürk Bulv. No: 51/F 33,00 Dükkan 10.000 300 14:05
3 Mevlana Mah. Mehmet Timuçin Cad.
No: 60/58 Ada/Parsel: 1595/1
255,38 Dükkan 600.000 18.000 14:10
4 Mevlana Mah. Org. Hulusi Akar Bulv. Kürşat Apt. 10. Kat No: 37
Ada/Parsel: 1730/1
149,32 Daire 181.000 5.430 14:15
5 Talas Yukarı Mah. İsmail Güngör Spor Tesisleri 200mt Dogusu
Ada/Parsel: 777/3
1000,39 240,10 Villa Parseli 350.000 10.500 14:20
6 Talas Yukarı Mah. İle Reşadiye Mah. Sınırı Şirinevler karşısı
Ada/Parsel: 1096/7
1040,03 124,80 Villa Parseli 380.000 11.400 14:30
7 Talas Yukarı Mah.
Özel Final Okulu 500 mt Güneyi
Ada/Parsel: 1486/3
1000,20 120,02 Villa Parseli 350.000 10.500 14:40
8 Tablakaya Mah.
Dut Kavşağı 500 mt Güney Doğusu
Ada/Parsel: 1238/7
1150,24 276,06 Villa Parseli 400.000 12.000 14:50

.

II-SAYILI LİSTE
Sıra Nolu ADRES / MEVKİİ / ADA / PARSEL Y.Ençok M2 TAŞINMAZIN CİNSİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3) SAAT
1 Mevlana Mah. Anayurt 6. ETAP
Org. Hulusi Akar Bul.
Ada/Parsel: 897/3

7,50
894,06 Akaryakıt 8.000.000 240.000 14:00
2 Mevlana Mah. Talas Bld. Fen İşl. Şan. Güneyi
Ada/Parsel: 1933/3
50,50 750.00 Kütle Parsel 4.000.000 120.000 14:10
3 Mevlana Mah. Şht. Nuri Aydın Sağır AL Yanı
Ada/Parsel: 1030/1
10,75 3.054,3 Ticaret Merkezi 2.500.000 75.000 14:20
4 Mevlana Mah. Asyakent Koop.Güneyi
Ada/Parsel: 1892/1
15 3.523,52 Ticaret Merkezi 2.500.000 75.000 14:30
5 Mevlana Mah. Talas Anayurt Koop. 100 mt kuzeyi
Ada/Parsel: 1886/1
7,50 805,56 Özel Sağlık Tesisi 1.000.000 30.000 14:40
6 Mevlana Mah. Talas TOKİ’nin 300 mt kuzeyi
Ada/Parsel: 1884/1
7,5 969,01 Ticaret Merkezi 1.500.000 45.000 14:50
7 Talas Kapalı Spor Salonu Güneyi
Ada/Parsel: 1887/1
7,5 2.264,46 Ticaret Merkezi 1.800.000 54.000 15:00
8 Mevlana Mah. Abdulhamit Han Cami 200 mt Güney Batısı
Ada/Parsel: 1889/3
10,75 2122,47 Ticaret Merkezi 1.700.000 51.000 15:10
9 Mevlana Mah. Anayurt 6. Etap 100 mt Batısı
Ada/Parsel: 1673/3
10,75 970,34 Ticaret Merkezi 750.000 22.500 15:20
10 Mevlana Mah. Anayurt 5. Etap Yanı
Ada/Parsel: 1902/2
10,75 911,97 Ticaret Merkezi 630.000 18.900 15:30
11 Mevlana Mah. Halef Hoca Mezarlığı 112 Acil yanı Anayurt 5. Etap Yanı
Ada/Parsel: 1885/3
4,75 749,76 Ticaret Merkezi 550.000 16.500 15:40
12 Mevlana Mah. Anayurt 5. Etap Güney Doğusu
Ada/Parsel: 1899/5
7,5 1479,90 Özel Sosyal Tesis 900.000 27.000 15:50
13 Kiçiköy Mah. Jandarma Güneyi Talas K. Sanayi Sit. Yanı
Ada/Parsel: 1893/3
10,75 2372,65 Ticaret Merkezi 1.800.000 54.000 16:00
14 Yenidoğan Mah. Şule Yüksel Şenler Kız Yurdu Kuzeyi
Ada/Parsel: 1582/6
40,50 1924,49 Özel Sosyal Tesis 2.500.000 75.000 16:10
15 Mevlana Mah. İzzet Bayraktar Cami 150 mt Doğusu
Ada/Parsel: 984/3
10,75 788,00 Ticaret Merkezi 750.000 22.500 16:20


İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
2-) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi (Kiralama için)
3-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
5-) Sabıka Kaydı (Kiralama için)
6-) Dosya alındı makbuzu

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için Ticari ikametgah belgesi,
2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
5-) Dosya alındı makbuzu

C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) I-Sayılı listedeki ilanın 1’inci ve 2’nci sırasındaki taşınmazlar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecek olup diğer taşınmazların satış ihalesi yapılacaktır.
8-) Arsa/daire/dükkan satış ihale bedeli 1’inci taksit peşin olmak üzere kalanı 11 eşit taksitte ödenecektir. Taksitlerin peşin yatırılması halinde %5 tenzilat yapılacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez.
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazlar hakkında mesai saatleri içinde Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale günü saat 12:00’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.