Yazdır

İZMİT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
DOSYA NO: 2007/40354 TAKİP


SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN;
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mah, 829 ada, 18 parsel üzerinde kayıtlı, 434,95 m² yüz ölçümlü, tam hisseli Arsa nitelikli taşınmazdır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mah, 829 ada, 18 parsel üzerinde kayıtlı, 434,95 m² yüz ölçümlü, tam hisseli Arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın yakın çevresinde, Mesken amaçlı kullanılan yapılar, boş arsa ve tarla nitelikli taşınmazlar bulunmaktadır. Bölgede yol, su, elektrik bulunmaktadır. Yuvacık Mahallesi Merkezine yakın konumdadır. Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan ekspertiz incelemesinden söz konusu parselin Konut Lejantında kaldığı, Taks:0,30 Kaks:0,90, 3 kat yapılaşma koşullarında olduğu, bilgisi alınmıştır. Topagrafik olarak eğimli, Geometrik olarak dikdörtgensel olup, Belediyenin vermiş olduğu şifai bilgiye göre ayrık nizamdadır.

GAYRİMENKULUN DEĞERİ
Taşınmazın fiyatı emsal araştırması ve değerlendirmesi sunucunda m²’si 610-TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa değeri: 434,95 m² x 610-TL m² = 265.000,00-TL
Toplam değer: 265.000,00-TL muhammen bedelle (%7,5 teminat 19.900,00-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1-1.Artırma 09.12.2019 günü, saat 10.10-10.15 ’de, Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok.No:35 İZMİT /KOCAELİ adresinde, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Zemin (Giriş) Kat 17 Ağustos Toplantı Salonunda, yapılacak, muhammen bedelinin açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’ini bulması gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve yapılacak masrafları da karşılaması şarttır. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, 16.12.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci arttırmada teklif edilen bedelin rayiç bedelin %50’ını bulması şartıyla (takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüz icra satış servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, %18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8-Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile satışa çıkarılır. Bu artırmada ilgililere her hangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arsındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre SGK İzmit Merkez Müdürlüğünce tahsil olunur.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK İzmit Merkez Müdürlüğü İcra Satış servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2007/40354 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.