Yazdır

İLAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KÜLTÜR MAHALLESİ TAPUNUN 786 ADA 3 NOLU PARSELİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:

Belediye Meclisinin 06.08.2019 tarih ve 19/77 tarihli kararı ile Belediye Encümeninin 03.09.2019 tarih ve 19/203 sayılı kararıyla Kültür Mahallesi tapunun 786 ada 3 nolu parsel satış amacıyla ihaleye çıkartılacaktır.

1) Encümen Kayıt no : 03.09.2019-19/203

2) İhaleye Dair Bilgiler :

İHALE ADI MUHAMMEN BEDEL TARİH SAAT GEÇİCİ TEMİNAT
Kültür Mah.786 ada 3 nolu parsel satışı 92.550,00 01.11.2019 10.15 280,00

3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonu Niksar/Tokat

4) İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma

5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin edilebilir.

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge:

a) Gerçek Kişiler

a- Kimlik Fotokopisi
b- Adres Beyanı
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname

7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYRULUR. 06.09.2019