Yazdır

MUSTAFAKEMALPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın hizasında gösterilen tarih ve saatte; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Mustafakemalpaşa Milli Emlak
Şefliği Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yatırmış oldukları geçici teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu, nüfus kayıt
örneğini, yerleşim yeri belgesini, tüzel kişilik adına ihaleye gireceklerin yetki belgesi ve imza sirkülerini, 2019 yılında alınan oda sicil kaydını,
gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ihale saatine kadar Komisyona vermeleri gerekmektedir.
3- 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve
harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Şartnameyi görmek veya daha fazla bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
6- Posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- Satış bedeli yasal süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminat Hazineye İrad kaydedilir.
8- Türkiye genelinde satışı yapılan Hazineye ait taşınmaz mallar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının www.bursa.csb.gov.tr internet adresinden bilgi almaları gerektiği İLAN olunur.
Bilgi için: 0 224 613 49 72
Sıra
No
Taşınmaz
No
Mahallesi
Köyü
Sokak
Mevkii
Cinsi Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü
(m2)
Taşınmazın
Yeri
Hazine Hissesi İmar
Durumu
Muhammen Bedeli Geçici
Teminatı
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1- 16140113798 Tepecik Mahallesi Söğütlüpınar Arsa 154 7 4.000,64 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/154930/154/7/1574860533188 Tam Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanındadır. 160.026,00 16.002,60 25.12.2019 10:30
2- 16140113799 Tepecik Mahallesi Söğütlüpınar Arsa 154 8 4.000,20 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/154930/154/8/1574860602712 Tam Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanındadır. 161.000,00 16.100,00 25.12.2019 10:45
İHALE KOMİSYONU