Yazdır
MUSTAFAKEMALPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Mustafakemalpaşa/Tepecik'te arsalar ihale usulü ile Milli Emlak'tan satılıktır

MUSTAFAKEMALPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092969
Şehir : Bursa / Mustafakemalpaşa
Semt-Mahalle : TEPECİK MAH. / MUSTAFAKEMALPAŞA
: 4000
İmar Durumu : Muhtelif
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 11.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MÜCADELE 18.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet Taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafakemalpaşa Milli Emlak Şefliği Makam Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın hizasında gösterilen tarih ve saatte; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Mustafakemalpaşa Milli Emlak
Şefliği Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yatırmış oldukları geçici teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu, nüfus kayıt
örneğini, yerleşim yeri belgesini, tüzel kişilik adına ihaleye gireceklerin yetki belgesi ve imza sirkülerini, 2019 yılında alınan oda sicil kaydını,
gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ihale saatine kadar Komisyona vermeleri gerekmektedir.
3- 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve
harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Şartnameyi görmek veya daha fazla bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
6- Posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- Satış bedeli yasal süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminat Hazineye İrad kaydedilir.
8- Türkiye genelinde satışı yapılan Hazineye ait taşınmaz mallar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının www.bursa.csb.gov.tr internet adresinden bilgi almaları gerektiği İLAN olunur.
Bilgi için: 0 224 613 49 72
Sıra
No
Taşınmaz
No
Mahallesi
Köyü
Sokak
Mevkii
Cinsi Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü
(m2)
Taşınmazın
Yeri
Hazine Hissesi İmar
Durumu
Muhammen Bedeli Geçici
Teminatı
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1- 16140113798 Tepecik Mahallesi Söğütlüpınar Arsa 154 7 4.000,64 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/154930/154/7/1574860533188 Tam Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanındadır. 160.026,00 16.002,60 25.12.2019 10:30
2- 16140113799 Tepecik Mahallesi Söğütlüpınar Arsa 154 8 4.000,20 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/154930/154/8/1574860602712 Tam Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanındadır. 161.000,00 16.100,00 25.12.2019 10:45
İHALE KOMİSYONU