Yazdır

T.C.

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN

Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :

Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait 2 adet tam parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile satılması işidir.

Madde 2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

(m²)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

ALATA

389

17

696

348.000,00

10.440,00

20/09/2016

10:00:00

ALATA

667

23

314

173.000,00

5.190,00

20/09/2016

11:00:00

Geçici teminat satış muhammen bedelinin %3’ü dür.

Muhammen bedellere KDV dâhil edilmemiş olup, yasal KDV oranı ihale bedeline uygulanacaktır.

Teminatların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 3 -İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI :

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü (pey sürme) uygulanmak suretiyle 20/09/2016 tarihinde Salı günü, madde 2’de yer alan tablodaki saatlerde yapılacaktır.

Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.

Madde 4- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

4.1. Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,

4.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanmış Teklif mektubu,

4.3. Kamu Kurumlarının İhaleye katılabilmesi için idarece kurumun adına düzenlenmiş yetki belgesi,

4.4. Kurumsal firmalar için;

a- Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıtlı Belge,

b- Ticaret sicil gazetesi,

c-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.5.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, kamu kurumları için ihaleye katılması için kurumun yetkili ita amiri tarafından ihaleye katılabilme ve ihalede teklif sunabilmesini sağlayan yetkilendirme belgesi,

4.6.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,

4.6.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

4.7. Bu şartnamede belirtilen geçici teminat miktarları, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.

4.8. İdarece belirlenen 100,00.- (yüz) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge,

4.9.Yer gördüm belgesinin istekli tarafından ve Belediye yetkilisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olması,

Madde 5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :

İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 100,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir.

İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin dosyalarını en geç 20/09/2016 tarihi saat 10:00’a kadar Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri zorunludur.

İlan olunur.