Yazdır

İLAN
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)


Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan 1 pafta, 730 parsel no.lu, 6.941,12 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Sanayi Alanı” olan taşınmaz muhammen bedeli 5.552.896,00 TL, geçici teminat miktarı 1.110.579,20 TL’den 30/03/2020 tarihinde saat 10.40’ de; Parmakören Mahallesinde bulunan J23-b-04-a-3-c pafta, 4043 ada, 1 parsel no.lu, 6.805,03 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık Nizam 3 kat yapı adası (Uygun Alan-2)” olan taşınmaz muhammen bedeli 1.701.258,00 TL, geçici teminat miktarı 340.251,60 TL’den 30/03/2020 tarihinde saat 14:10’ de; Parmakören Mahallesinde bulunan J23-b-04-a-3-c pafta, 4132 ada, 1 parsel no.lu, 7.773,55 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık Nizam 3 kat yapı adası (Uygun Alan-2)” olan taşınmaz muhammen bedeli 1.943.388,00 TL, geçici teminat miktarı 388.677,60 TL’den 30/03/2020 tarihinde saat 14:20’ de; Parmakören Mahallesinde bulunan J23-b-04-a-3-c pafta, 4041 ada, 1 parsel no.lu, 8.820,78 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık Nizam 3 kat yapı adası (Uygun Alan-2)” olan taşınmaz muhammen bedeli 2.205.195,00 TL, geçici teminat miktarı 441.039,00 TL’den 30/03/2020 tarihinde saat 14:30’ de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekâleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.