Yazdır
KIRŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Kırşehir Belediyesinden Aşıkpaşada arsa satışı yapılacaktır

KIRŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076256
Şehir : Kırşehir / Merkez
Semt-Mahalle : AŞIKPAŞA MAH. / ÇARŞI
: 1344
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 6 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
13.11.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

S.N MAHALLE ADA PARSEL ARSA M²'Sİ İMAR DURUMU ARSANIN M² DEĞERİ TOPLAM ARSA MUHAMMEN DEĞERİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ(TL)
1 AŞIKPAŞA 3366 2 1.344,11 A-4 Kat, %40 İnşaat Alanlı Konut 590,00 TL 793.024,90 TL 23.790,75
2 AŞIKPAŞA 3366 3 1.405,85 A-4 Kat, %40 İnşaat Alanlı Konut 590,00 TL 829.451,50 TL 24.883,55
3 AŞIKPAŞA 3366 4 1.872,88 A-4 Kat, %40 İnşaat Alanlı Konut 590,00 TL 1.104.999,20 TL 33.149,98
4 AŞIKPAŞA 3366 5 1.933,16 A-4 Kat, %40 İnşaat Alanlı Konut 590,00 TL 1.140.564,40 TL 34.216,93
5 KAYABAŞI 4829 4 1.190,26 Hmax=5.50m Ticaret 680,00 TL 809.376,80 TL 24.281,30
6 KAYABAŞI 4829 5 2.000,00 Hmax=5.50m Ticaret 725,00 TL 1.450.000,00 TL 43.500,00


1- Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 6 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2- İhale 13/11/2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

  1. Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  4. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  5. Geçici Teminat Makbuzu
  6. Vekaleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği
  7. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

h) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

5- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 13.11.2019 Çarşamba günü en geç saat 12:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Kuşdilli Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecektir.