Yazdır

T.C.
KIRIKKALE
4. İCRA DAİRESİ
2019/3773 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale il,i Yahşihan ilçesi, Hacıbali Köyü Hudutlarında 867 ada 4 parsel 10.000,00 m2 yüzölçümlü arsa niteliğinde olup , taşınmaza ulaşım Ankara karayolu üzerinde kırıkkale çıkışında 7 km sinde 1. Organize Sanayi Bölgesine girilir. Organize sanayi bölgesi içerisinde kuzey doğu kısmında bulunan parseldir. Bölge planlı yapılaşmaya sahip olup, ana gayrimenkul 1.derece deprem bölgesinde olup belediyenin ve organize sanayi böjlgesinin sağladığı şehir suyu, kanalizasyon,lektirik,yağmur kanalı,telefon vb. alt ve üst yapı olanaklarından faydalanabilecek lokasyondadır. Değerlemeye konu taşınmaz 10,000,00 m2 arsa üzerinde 600,00 m2 arsa kısmına saha betonu atılmış durumda olup 250.00 m2 lik kısmına prefabrik türünde yanal davurları ve çatısı panel kaplama olan depo tarzında yapı mevcut olup giriş bulunmayan bakımsız yapısı bulunan gayrimenkuldür. taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırnma suretiyle satılacak taşınmazın ayrıntılı evsafidosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Arsa :10.000,00 m2 X 80,00TL/m2 = 800.000,00 TL
Yapı Bedeli : 250,00m2X 400,00TL/m2 = 100.000,00 TL
TOPLAM : 900.000,00 TL
Bölge 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa ve uygulama Yönetmeliğine tabi olarak faaliyet göstermektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun ve uygulama yönetmeliğinin Tapu Verme başlıklı 106.maddesinin 2.bendinde 'taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur' hükmü amirdir.Bu nedenle İHALE KATILIMCILARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALMASI GEREKMEKTEDİR.
OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler,Arsa Tahsisleri ve Satışları
Kurulamayacak tesisler
MADDE 54 –
(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: (Bölge karma OSB'dir)
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
1.1) Ham petrol rafinerileri,
1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal ve metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirildiği geri dönüşüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
8)Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB, karma OSB lerde yukarıda sayılan tesisler ile OSB kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını,tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini,altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini,alt yapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini,herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini,insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkaet alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerevesinde karar verir.
Temel şartlar
MADDE 102 –
(1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Başkalarına devir
MADDE 61 –
(1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.
Detaylı bilgi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
Adresi : Kırıkkale Ankara Karayolu Üzerinde 7 km Yahşihan/KIRIKALE
Yüzölçümü : 10.000,00 m2
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 16/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Kırıkkale Adliyesi Müzayede Salonu MERKEZ / KIRIKKALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3773 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.