Yazdır
İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İzmir/Konak'ta 303 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046780
Şehir : İzmir / Konak
Semt-Mahalle : KOCAKAPI MAH. / BASMANE
: 303
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/41 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
999,900 TL
Birinci Satış Günü
:
13.11.2019 15:10
İkinci Satış Günü
:
18.12.2019 15:10
Satış Yeri
:
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İZMİR
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkuller;
1) İzmir İli Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,Cilt:20 Sayfa No.2578,Ada 7974, Parsel 11 de kayıtlı,303,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
2) İzmir İli Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2579,Ada 7974, Parsel 12 de kayıtlı,353,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
3) İzmir İli Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2580,Ada 7974, Parsel 13 de kayıtlı,347,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
4) İzmir İli Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2581,Ada 7974, Parsel 14 de kayıtlı,346,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
5) İzmir İli Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2582,Ada 7974, Parsel 15 de kayıtlı,453,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkuller;
Kocakapı Mahallesi 1281 ,1282,ve 1250,1250/2,1250/1 sokaklar Konak İzmir adresindedirler,
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA;Dava konusu taşınmazlar Yenigün Sosyal Güvenlik Merkezini çevreleyen 5 adet parseldir.taşınmazların boş arsa niteliğinde yerler olduğu,1281 sokaktan aşağı yukarı 10 mt.aşağı kotta olup taşınmazlar 1250,1250/1, 1250/2 sokaklarla aynı kottadır. Yenigün Sosyal Güvenlik Merkezinin güney ve batısında yer alan parseller açık otopark olarak kullanılmaktadır,üzerinde yaklaşık 50 m2 ebadında 1 adet konut olarak kullanılan eski yapı,1 adet baraka,1 adet wc ve 1 adet sundurmadan 7,8 adet ağaçtan ibaret arsalardır. Parseller yan yana parseller olup, Basmane Meydanına ve İzmir Fuarına 600 mt,Metro Basmane durağı ve Tren Garına 550 mt.,Yenişehir Pazar yerine 500 mt. Kocakapı Gaziler Caddesine 130 mt,mesafededir.Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanıp topoğrafyası düz bir arazidir.Taşınmaz ve çevresinde plana uygun yapılaşma yeni başlamış olup,çevresi 50-60 yıllık 2 katlı 3 ve 4 katlı binalar bulunmaktadır,imar durumunda merkezi iş alanında olması ve 5 katlı olması,belediye imkanlarından faydalanması,ulaşım durumu,parsellerin durumu göz önüne alınarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Konak İlçesi,Kocakapı Mahallesi,Cilt:20 Sayfa No.2578,Ada 7974, Parsel 11 de kayıtlı, 303,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkulün;
Yüzölçümü : 303,00 m2
İmar Durumu : İzmir İli Konak İlçesi 7974 ada,11,12,13,14,15 nolu parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (B-5 )Bitişik Nizam 5 (beş) kat yapılaşma koşullu (M) Metropoliten Aktivite Merkezi Alanında kalmaktadır şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 999.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlarda hissedar Selmin Başak hissesi üzerinde Bodrum 1.Sulh Huk.Mah.nin 08.09.2015 tarih 2012/265 sayılı yazıları üzerine 16.10.2015 tarih 24894 yev.nolu İhtiyati Tedbir şerhi vardır.
Taşınmazın beyan hanesinde Afif oğlu Börtlen Şeşbeş'in vasiyeti vardır 14.11.2016 tarih ve 29632 yev.nolu şerh vardır.
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2579,Ada 7974, Parsel 12 de kayıtlı,353,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
Yüzölçümü : 353,00 m2
İmar Durumu : İzmir İli Konak İlçesi 7974 ada,11,12,13,14,15 nolu parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (B-5 )Bitişik Nizam 5 (beş) kat yapılaşma koşullu (M) Metropoliten Aktivite Merkezi Alanında kalmaktadır şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.164.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlarda hissedar Selmin Başak hissesi üzerinde Bodrum 1.Sulh Huk.Mah.nin 08.09.2015 tarih 2012/265 sayılı yazıları üzerine 16.10.2015 tarih 24894 yev.nolu İhtiyati Tedbir şerhi vardır.
Taşınmazın beyan hanesinde; Afif oğlu Börtlen Şeşbeş'in vasiyeti vardır 14.11.2016 tarih ve 29632 yev.nolu şerh vardır.
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3 KAT MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Konak İlçesi,Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2580,Ada 7974, Parsel 13 de kayıtlı,347,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
Yüzölçümü : 347,00 m2
İmar Durumu : İzmir İli Konak İlçesi 7974 ada,11,12,13,14,15 nolu parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (B-5 )Bitişik Nizam 5 (beş) kat yapılaşma koşullu (M) Metropoliten Aktivite Merkezi Alanında kalmaktadır şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.145.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlarda hissedar Selmin Başak hissesi üzerinde Bodrum 1.Sulh Huk.Mah.nin 08.09.2015 tarih 2012/265 sayılı yazıları üzerine 16.10.2015 tarih 24894 yev.nolu İhtiyati Tedbir şerhi vardır.
Taşınmazın beyan hanesinde; Afif oğlu Börtlen Şeşbeş'in vasiyeti vardır 14.11.2016 tarih ve 29632 yev.nolu şerh vardır.
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Konak İlçesi,Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2581,Ada 7974, Parsel 14 de kayıtlı,346,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkul;
Yüzölçümü : 346,00 m2
İmar Durumu : İzmir İli Konak İlçesi 7974 ada,11,12,13,14,15 nolu parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (B-5 )Bitişik Nizam 5 (beş) kat yapılaşma koşullu (M) Metropoliten Aktivite Merkezi Alanında kalmaktadır şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.141.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlarda hissedar Selmin Başak hissesi üzerinde Bodrum 1.Sulh Huk.Mah.nin 08.09.2015 tarih 2012/265 sayılı yazıları üzerine 16.10.2015 tarih 24894 yev.nolu İhtiyati Tedbir şerhi vardır.
Taşınmazın beyan hanesinde; Afif oğlu Börtlen Şeşbeş'in vasiyeti vardır 14.11.2016 tarih ve 29632 yev.nolu şerh vardır.
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Konak İlçesi,Kocakapı Mahallesi,Cilt:21 Sayfa No.2582,Ada 7974, Parsel 15 de kayıtlı,453,00 m2 yüzölçümlü Ana Taş.Nitelik:Arsa yazılı gayrimenkuller;
Yüzölçümü : 453,00 m2
İmar Durumu : İzmir İli Konak İlçesi 7974 ada,11,12,13,14,15 nolu parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (B-5 )Bitişik Nizam 5 (beş) kat yapılaşma koşullu (M) Metropoliten Aktivite Merkezi Alanında kalmaktadır şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.494.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlarda hissedar Selmin Başak hissesi üzerinde Bodrum 1.Sulh Huk.Mah.nin 08.09.2015 tarih 2012/265 sayılı yazıları üzerine 16.10.2015 tarih 24894 yev.nolu İhtiyati Tedbir şerhi vardır.
Taşınmazın beyan hanesinde; Afif oğlu Börtlen Şeşbeş'in vasiyeti vardır 14.11.2016 tarih ve 29632 yev.nolu şerh vardır.
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 16:35 - 16:45 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 16:35 - 16:45 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3.KAT MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/41 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.