Yazdır
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir Çiğli İlçesi'nde 7 adet arsa ihale edilecektir

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3. kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1139 ada 4 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (275,00m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:264.000,00-TL (İkiYüzAltmışDörtBinLira) Geçici Teminatı: 7.920,00-TL (YediBinDokuzYüzYirmiLira)
2-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1160 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (252,00m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:241.920,00-TL (İkiYüzKırkBirBin DokuzYüzYirmiLira) Geçici Teminatı:7.257,60TL (YediBinİkiYüzElliYediLiraAltmışKuruş)
3-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Evka 3 (Eski:Doğanlar) Mahallesi 22086 (Eski:8838) ada 9 (Eski:8) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu 2 katlı konut alanı (Hmax:6,80 mt.) olan (246,03 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:563.408,70 (BeşYüzAltmışÜçBinDörtYüzSekizLiraYetmişKuruş) Geçici Teminatı:16.902,26-TL (OnAltıBin DokuzYüzİkiLiraYirmiAltı Kuruş)
4-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 12 (Eski:4401) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (213,01 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:575.127,00-TL (BeşYüzYetmişBeşBinYüzYirmiYediLira) Geçici Teminatı:17.253,81-TL(OnYediBinİkiYüzElliÜçLiraSeksenBir Kuruş)
5-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 14 (Eski:4589) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (232,96 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:628.992,00-TL (AltıYüzYirmiSekizBinDokuzYüzDoksanİkiLira) Geçici Teminatı:18.869,76-TL (OnSekizBinSekizYüzAltmış Dokuz LiraYetmişAltıKuruş)
6-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 15 (Eski:4588) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (226,37 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:605.539,75-TL (AltıYüzBeşBinBeşYüzOtuzDokuzLiraYetmişBeşKuruş) Geçici Teminatı:18.166,19-TL (OnSekizBinYüzAltmış AltıLiraOnDokuzKuruş)
7-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Gürpınar (Eski:Pınarbaşı) Mahallesi 22545 ada 18 (Eski:4583) parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-5 kat olan (266,18 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:705.377,00-TL (YediYüzBeşBinÜçYüzYetmişYediLira) Geçici Teminatı:21.161,31-TL (YirmiBirBinYüzAltmışBirLiraOtuzBirKuruş)
- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.
- İhalesi 19/12/2019 Perşembe günü Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3.kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İZMİR) yapılacaktır.
-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 5.kat 508 no.lu Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 300,00-TL (Üç Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında temin edinilebilir.
-İhaleye iştirak edeceklerin Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi'nin 4. maddesinde yazılı belgelerle birlikte 18/12/2019 (Çarşamba günü) saat 16:00'ya kadar Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları zorunludur.
- İhaleye katılacakların ihale günü en geç Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3. kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekir.
- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
- İlan olunur.