Yazdır
ŞİRİNYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Buca'da 346 m² arsa ihale yoluyla satılacaktır

ŞİRİNYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153547
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : DUMLUPINAR MAH. / EVKA1
: 346
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İLKSES 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir İli Buca İlçesi Buca Tapu Müdürlüğü Dumlupınar Mah. 40411 Ada 5 Parselde bulunan 346,00m2 yüzölçümlü 111/346 Hisseli arsa vasıflı gayrimenkul
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.05.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şirinyer Vergi Dairesi Müdürü odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğünden


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


1- Satışı yapılacak Gayrimenkulün bulunduğu adres:


İzmir İli Buca ilçesi (Tapuda Dumlupınar) İnönü Mah. 672/8 Sokak No:9 Buca/İZMİR


2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları :


İzmir İli Buca İlçesi Buca Tapu Müdürlüğü Dumlupınar Mah. 40411 Ada 5 Parselde bulunan 346,00m2 yüzölçümlü 111/346 Hisseli Gayrimenkul arsa vasıflı durumundadır. Taşınmazın yer aldığı bölge genellikle konut fonksiyonlu bir bölgedir. Taşınmazın çevresinde İsmail Şekip Uyal Ortaokulu, Buca Otokent ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı bulunmaktadır.


3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 155.400,00 TL


4- Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı ve nevi: 11.655,00 TL

Artırmaya iştirak edeceklerden biçilmiş rayiç değerinin % 7,5‘i nispetinde olan 11.655,00.TL tutarında teminat alınır. Teminat olarak 10’uncu maddesinin1 ila 4’üncü bentlerinde sayılan “ Para, bankalar ve Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz olmak şartıyla Banka Teminat Mektupları, Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlere anapara tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat’’ alınacaktır.


5- Gayrimenkulün satışını yapılacağı yer, gün ve saat :


06/05/2020 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’de Şirinyer Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacaktır.


6- Gayrimenkule ait şartnamesinin nereden alınabileceği ve görülebileceği :


Gayrimenkule ait şartname İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebilir veya görülebilir.


7- Teminatın yatıralacağı yer, teminatın yatırıldığına dair makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği :


Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden Şirinyer Vergi Dairesi adına Açık Arttırma (İhale) saatinden en geç bir saat önce yatıracaklardır. Teminatın yatırıldığına ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.


8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen olan rayiç bedelin % 75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazlaya çıkmadığı veya yapılmış ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 13/05/2020 Çarşamba günü saat 15:00’de, Şirinyer Vergi Dairesi Müdürü odasında tekrar açık arttırmaya çıkarılacaktır.


9- Hangi masraflar alıcıya ait olacaktır :


İhale sonucu satışın gerçekleşmesi durumunda Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı alıcı tarafından ödenecektir.


10- İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin, gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair iddialarının dayanağı belgelerle birlikte 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaktır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş sayılacaklardır.
11- Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisini derhal, ihale bedelini süre içerisinde nakden ödemek zorundadır.


12- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılamaz. Yalnız ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlarda, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince takip ve tahsil olunur.


13- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucuna olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.


14- İş bu ilanın tapu kaydında ardesi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.


Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler, Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.İLAN OLUNUR.