Yazdır

T.C.ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2012/643 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Örcünlü mahallesi, 12 Parsel sayılı taşınmazda borçluya ait olan 1320/126720 hissesi
Örcünlü mahallesi, yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik öneme sahip herhangi bir yapı ağaç çit ves bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmazın mevcut durumda kuru tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. etrafındaki şahıs parselleri de benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar, ayrıca etrafındaki şahıs parsellerinin bazılarında yapılaşmalar mevcuttur.
Hafif meyilli bir yüzeye sahip olan taşınmaz, Topografik açıdan mekanize tarıma uygundur. Üzerinde devletçe yapılmış suluma kanalları bulunmamaktadır. Killi -Tınlı bünyeli toprak yapısına sahip olan taşınmazın geçirgenliği az ağır bünyelidir. Toprak yapısı tarım için yeeri derinliğe sahip olup, verimliliği arttıran organik ve inorganik bitki besin elementlerince de zengindir. Drenaj sorunu yoktur. Nadassız her yıl ürün alınabilir.
Yüzölçümü : 171,88 m2
İmar Durumu : Çatalca ilçesi Örcünlü mahall ise 12 parsel sayılı taşınmazın 1/100.00 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Ayrıca söz konusu parselin bulunduğu bölgede Devlet Su İşleri tarafından Hamzalı Barajının yapımının planlandığından konu ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden bilgi alınması gerektiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 17.187,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 28/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 25/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi KAlemi Çatalca/İstanbul

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/643 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/12/2018.