Yazdır
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale ile arsa satılacaktır

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait 14 adet tam parsel ile 1 adet hisseli parselin birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ihale ile satılması işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erdemli/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN


Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :

İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait 14 adet tam parsel ile 1 adet hisseli parselin birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile satılması işidir.

Madde 2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) HİSSESİ (m²) CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
1 ALATA 315 1 222,00 HİSSE (90,00) ARSA VE KARGİR BİNA 205.250,00 TL 6.157,50 TL 20.12.2018 - 09:00
2 ESENPINAR-MERKEZ 191 3 647,87 TAM ARSA 48.250,00 TL 1.447,50 TL 20.12.2018 - 09:15
3 ESENPINAR-MERKEZ 192 4 451,18 TAM ARSA 40.250,00 TL 1.207,50 TL 20.12.2018 - 09:30
4 ESENPINAR-POŞLU 132 12 634,17 TAM ARSA 38.250,00 TL 1.147,50 TL 20.12.2018 - 09:45
5 GÜCÜŞ 104 38 378,84 TAM ARSA 18.250,00 TL 547,50 TL 20.12.2018 - 10:00
6 HARFİLLİ 105 98 523,19 TAM TARLA 25.250,00 TL 757,50 TL 20.12.2018 - 10:15
7 İLEMİN 254 11 303,06 TAM TARLA 12.750,00 TL 382,50 TL 20.12.2018 - 10:30
8 KARAHIDIRLI 217 2 1635,45 TAM TARLA 50.250,00 TL 1.507,50 TL 20.12.2018 - 10:45
9 KIZILEN 110 77 386,33 TAM TARLA 10.250,00 TL 307,50 TL 20.12.2018 - 11:00
10 KUMKUYU-ÇANAKÇI 584 13 583,00 TAM ARSA 45.250,00 TL 1.357,50 TL 20.12.2018 - 11:15
11 SARIKAYA 137 179 823,65 TAM TARLA 45.250,00 TL 1.357,50 TL 20.12.2018 - 11:30
12 SORGUN 113 14 363,60 TAM ARSA 11.250,00 TL 337,50 TL 20.12.2018 - 11:45
13 TAPURELİ 102 123 680,03 TAM TARLA 23.250,00 TL 697,50 TL 20.12.2018 - 15:00
14 TOROS 101 2073 787,01 TAM TARLA 33.250,00 TL 997,50 TL 20.12.2018 - 15:15
15 TÖMÜK 3 17 215,22 TAM ARSA 75.250,00 TL 2.257,50 TL 20.12.2018 - 15:30


Geçici teminat satış muhammen bedelinin %3’ü dür.
Teminatların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 3 -İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI :

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü (pey sürme) uygulanmak suretiyle 20 Aralık 2018 tarihinde Perşembe günü, madde 2’de yer alan tablodaki saatlerde yapılacaktır.
Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.


Madde 4- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
4.1. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge,
4.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanmış Teklif mektubu,
4.3. Kamu Kurumlarının İhaleye katılabilmesi için idarece kurumun adına düzenlenmiş yetki belgesi,
4.4. Kurumsal firmalar için;

a- Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıtlı Belge,
b- Ticaret sicil gazetesi,
c-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.5.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, kamu kurumları için ihaleye katılması için kurumun yetkili ita amiri tarafından ihaleye katılabilme ve ihalede teklif sunabilmesini sağlayan yetkilendirme belgesi,
4.6.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
4.6.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

4.7. Bu şartnamede belirtilen geçici teminat miktarları, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
4.8. İdarece belirlenen 150,00.- (yüz elli) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge,
4.9. Yer gördüm belgesinin istekli tarafından ve Belediye yetkilisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olması,
4.10. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :

İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 150,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir.
İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin dosyalarını en geç 20 Aralık 2018 tarihi ihale saatine kadar Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Kamulaştırma ve Harita Biriminden) sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri zorunludur.
İlan olunur.