Yazdır
HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Hayrabolu'da 1.560 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119747
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
Semt-Mahalle : KADRİYE MAH. / HAYRABOLU
: 1560
Yayınlandığı Gazeteler

HAYRABOLU SESİ 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/17 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
71,759 TL
Birinci Satış Günü
:
30.03.2020 11:30
İkinci Satış Günü
:
27.04.2020 11:30
Satış Yeri
:
HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
HAYRABOLU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 no'lu taşınmazın özellikleri :Tekirdağ ili Hayrabolu İlçesi Kadriye Mahallesi Köyiçi mevkinde kain1650 parsel nolu 1.560 m2 yüzölçümlü " ARSA " vasfındaki taşınmaz
Taşınmaz köyün yerleşik alanında olup topoğrafik olarak orta eğimli bir zemin üzerindedir. Kadastro planına göre önünde bulunan yollardan cephe almaktadır. Mahallede bulunan tüm alt yapı hizmetlerinden istifade eder durumdadır. Belediyenin istediği gerekli şartlar yerine getirildiğinde taşınmaz üzerine yapı yapmaya engel bir durum yoktur. Taşınmaz üzerinde tek katlı ev, tek oda, kömürlük, müştemilat ve wc yapısı bulunmaktadır.
"6 Aralık 2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" doğrultusunda Tekirdağ İlinin Büyükşehir olmasıyla Kadriyeköyü, köy statüsünü kaybederek mahalle olmuştur.
1650 nolu parsel imar planı dışındadır. Kadriye Mahallesi'nde imar planı bulunmamaktadır. Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının (3.3.1.3.d) Köy Yerleşim Alanları Başlıklı plan notuna göre: Bu alanlarda yer alacak yapılar için Maksimum yükseklik H=9,50 mt, (3 kat), Maksimum Kat Alanı Kat Sayısı (EMSAL):0,75 olacaktır. Ayrıca plan hükümlerinin yanı sıra parselin yola cephesinin olması, konumu ve yapılacak inşaatın türüne göre ilgili kurumlardan da uygun görüşler aranacaktır.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapıların özellikleri:
Tek katlı ev yapısı: 46,77 m2 büyüklüktedir. Yığma yarı kargir sistemde duvarları briket malzemeden inşa edilmiştir. 1 göz oda ve önde açık sundurmadan ibarettir. Yerler beton zemin, duvarlar kireç badanadır. Kapı ve pencereler ahşap malzemedendir. Yapının dışı kireç badanalıdır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Yapı üzerinde bulunan ahşap çatı marsilya tipi kiremitle örtülüdür. 2/B grubu bir yapıdır.
Tek oda: 11,97 m2 büyüklüğündedir. Duvarları briket malzemeden inşa edilmiştir. Tek hacimden ibarettir. Zemini beton zemin, iç ve ön duvarlar kireç badanalıdır. Tavan yoktur. Kapı tahta malzemedendir. Yapının üzerinde bulunan tek yöne eğimli sarkıtma şeklindeki basit ahşap çatı marsilya tipi oluklu kiremit ile örtülüdür. Yapı kullanılmamaktadır. Eski ve basit bir yapı olup 1/A grubu bir yapıdır.
Kömürlük: 13,52 m2 büyüklüğündedir. Duvarları toprakla işlenmiş briket malzemeden inşa edilmiştir. Tek hacimden ibarettir. Zeminler toprak zemin, dış duvarları kireç badanalıdır. Tavan yoktur. Kapı ve pencereler tahta malzemedendir. Yapının üzerinde bulunan tek yöne eğimli sarkıtma şeklindeki basit ahşap çatı oluklu sac levha ile örtülüdür. Yapı kömürlük olarak kullanılmaktadır. Eski ve basit bir yapı olup 1/A grubu bir yapıdır.
Müştemilat: 12,00 m2 büyüklüğündedir. Duvarları toprakla işlenmiş briket malzemeden inşa edilmiştir. Tek hacimden ibarettir. Zeminler toprak zemin, dış duvarları kireç badanalıdır. Tavan yoktur. Kapı ve pencereler tahta malzemedendir. Yapının üzerinde bulunan tek yöne eğimli sarkıtma şeklindeki basit ahşap çatı eski tip oluklu kiremitle örtülüdür. Yapı müştemilat olarak kullanılmaktadır. Eski ve basit bir yapı olup 1/A grubu bir yapıdır.
Wc yapısı-1: 2,34 m2 büyüklüktedir. Duvarları tuğla malzemeden inşa edilmiş olup iç ve dış duvarları kireç badanalıdır. Zemini beton zemin, kapısı tahta kapıdır. Yapı üzerinde tek yöne eğimli beton tabliye vardır. 1/A grubu bir yapıdır. Taşınmaz 71.759,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2 no'lu taşınmazın özellikleri : Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi,Kadriye Mahallesi, Eskibağlar Mevkiinde kain,974 Parsel nolu 1.400 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasfındaki taşınmaz5.950,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
3 no'lu taşınmazın özellikleri : Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kadriye Mahallesi, Eskibağlar Mevkiinde kain 1061 Parsel nolu 1.000 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasfındaki taşınmaz 4.250,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
4 no'lu taşınmazın özellikleri :Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi,Kadriye Mahallesi, Piyanko Mevkiinde kain 324 Parsel nolu 17.300 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasfındaki taşınmaz138.400,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
5 no'lu taşınmazın özellikleri :Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi,Kadriye Mahallesi, YeniMera Mevkiinde kain 1206 Parsel nolu 1.950 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasfındaki taşınmaz8.287,50 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 4753 Sayılı Kanunun 7. Bölümüne göre takyitlidir.
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
6 no'lu taşınmazın özellikleri : Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kadriye Mahallesi, Birincihisse Mevkiinde kain 465 Parsel nolu 3.000 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasfındaki taşınmaz24.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
7 no'lu taşınmazın özellikleri :Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi,Kadriye Mahallesi, Meşe Mevkiinde kain 1576 Parsel nolu6.100 m2 yüzölçümlü "TARLA" vasfındaki taşınmaz25.925,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : HAYRABOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/01/2020


(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
.