Yazdır

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO: 2019/16
1-) Tapu Kaydı: Bursa İli Gemlik İlçesi Kurşunlu Mah. 260 Ada 1 Parsel Arsa vasıflı taşınmaz
2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri: Taşınmaz arsa vasıflıdır taşımaz üzerinde halihazırda herhangi bir yapı veya ekili mahsül bulunmamakta olup, faydasız bitkiler bulunmaktadır geometrik dikdörtgene benzer forma sahiptir. Taşınmazın sınırları bir çit ile çevrili olmadığından belirgin değildir. yapılan incelemelerde 1/1.000 ölçekli, kurşunlu uygulama imar planı kapsamında ’Günübirlik Tesis Alanı’ içerisinde kaldığı bilgisi alınmıştır. Yapılaşma şartları; ayrık nizam ön bahçeden 5 metre ve yan bahçeden 3 metre çekme mesafeli yapılaşma şartına sahip olup, Taşınmaz 414,21 m² kullanım alana sahiptir.

SATIŞ ŞARTLARI:
a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat: İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA
1.Artırma: 10/07/2019 tarihinde saat 14:00-14:05 arasında
2.Artırma: 17/07/2019 tarihinde saat 14:00-14:05 arasında
b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri: 280.000,00-TL KDV:%18’dir.
c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin %40’ı ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
d-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
e-) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden önce Müdürlüğümüz veznesine veya satış komisyonuna yatırarak, makbuzu İcra Satış komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
ı-) İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
i-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/16 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. 27/05/2019