Yazdır
ÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Çan Terzialan Mahallesi'nde 670 m² arsa mahkemeden satılıktır

ÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068285
Şehir : Çanakkale / Çan
Semt-Mahalle : TERZİALAN KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
176,853 TL
Birinci Satış Günü
:
17.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
14.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
ÇAN ADLİYESİ MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Çan İlçe, 0 Ada, 1205 Parsel, TERZİALAN Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Çanakkale, Çan, Terzialan 1205 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında Avlulu samanlık ve arsası vasfındadır. Geometrik olarak çokgen şeklinde bir parseldir. Parsel topografik olarak yol kotunun altındadır. Arsa vasfında olup köyiçi mevkiindedir. Köy merkezinekuş uçumu yaklaşık 525,00 mt mesafededir. Taşınmaz köy içi yol kenarındadır. Köy içinden ulaşımı kolaydır. Egimli arazidir. Arsa: Bulunduğu konum ve mevkii, alanı ve şekli göz önüne alındığında, piyasa şartlarıyla alım ve satımının 50,00 TL/m2 olduğu, buna göre arsanın değeri 670,00m2*50,00TL/m2=33.500,00 TL,Tek katlı ev (A) Toplam 47,63 m2 konut tarzı taş temelli yığma tuğla ile yığma tarzda yapılmış bir binadır. Kullanılmamaktadır. Binanın 36,63 m2 lik kısmı dava konusu parsel içerisinde olup, 11,00 m2 lik kısmı parsel no 1204 de tecavüzlüdür. Çatısı etermit kaplıdır. Dışı duvar üzeri badanalıdır. Yan duvar sıvasız ve badanasızdır. Pencereler ahşaptır. 3/A sınıfında değerlendirilebilecek bu yapının rayiç birim değeri 980,00 TL/m2 dir. Yapının yaklaşık yaşı (10/15 yaş) ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği yıpranma payının %50 olabileceği, buna göre binanın değeri 1205 parsel içinde kalan kısmı 36,63*980TL/m2*(1-0,50)=17.948,70 TL 1204 parsel içinde kalan kısmı 11,00m2*980,00TL/m2*(1-050)=5390,00 TL Toplam 23.338,70 TL Tek katlı ev (B) Toplam 62,12 m2 konut tarzı taş temelli yığma tuğla ile yığma tarzda yapılmış bir binadır. Kullanılmaktadır. Çatısı etermit kaplıdır. Dış ön cephe sıvalı ve boyalıdır. Yan cephe sıvasızdır. Pencereler pvc dir. Yöremiz standart binalarındandır. 3/A sınıfında değerlendirilebilecek bu yapı birim değeri 980,00 TL/m2 dir. Yapının yaklaşık yaşı (10) ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği yıpranma payının %20 olabileceği buna göre binanın değeri 51.838,08TL dir. Tek katlı ev (C) toplam 42,84 l2 konut tarzı taş temelli yığma tuğla ile yığma tarzda yapılmış bir binadır. Kullanılmaktadır. Çatısı etermit kaplıdır. Dış ön cephe sıvalı ve boyalıdır. Yan cephe sıvasızdır. Pencereler pvc dir. Yöremiz standart binalarındandır. 3/A sınıfında değerlendirilecebilecek bu yapı birim değeri 980,00 TL/m2 olup yapının yaklaşık yaşı (5) ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği ve yıpranma payının %20 olabileceği buna göre 33.586,56 TL, Tek katlı eski ev (D) ve ilave (E) Toplam 24,72 m2 konut tarzında kerpiç ve ahşaptan yapılmış yığma tarzda konut (E) tipi bina ve 4,45 m2 bu binaya ilave yapıdır. Netice itibariyle (D)+(E) =29,17 m2 dir. Kullanılmamaktadır. Çatıda deformasyon vardır. Yapının sol tarafı yıkılarak (c) bina yapılmıştır. Ahşap pencere ve kapılı ve ahşap tavanlıdır. Yapının söküm işçiliği geri dönüşüm malzemesini karşılamayacağı, ekonomik ömrünü yitirdiği, bu sebeple ekonomik değerinin olmadığı, Samanlık: 41,21 m2 samanlık olarak belirtilse de konut olarak düzenlenmiş ve konut olarak kullanılmakta ve yağma tarzda yağma tuğla ile yapılmış bir yapıdır. Etermit kaplı çatısı vardır. Yapının dışı sıvasızdır. Taş temellidir. Pencereler pvc dir. 3/A sınıfında değerlendirilebilecek bu yapı birim değeri 980,00 TL/m2 dir. Yapının yaşı yaklaşık (5) kullanılan malzeme ve yapım tekniği yıpranma payının %20 olabileceği, buna göre binanın değeri 32.308,64 TL Kuruluk: 30,83 alanlı çepheleri ağırlıklı olarak ahşap yer yer de saçtan, çatısı etermit kaplıdır. Yola cephelidir. 1/A sınıfında değerlendirilebilecek bu yapının birim değeri 185,00 TL/m2 dir. Yıpranma payı %60 olduğu, buna göre değeri 2.281,42 TL taşınmazın toplam değer:176.853,40 TL olup, imar durumu: Nizam Şekli: Ayrık Nizam, Kat adedi:3 Taks:0,30 Kaks: 0,90 Yola Terk: 86,33 m2 Kalan alan: 583,67 m2 yola terk işlemi yapıldıktan sonra kalacak yaklaşık alan 583,67 m2 olup ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.
Adresi :
Yüzölçümü : 670,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 176.853,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÇAN ADLİYESİ MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.