Yazdır

İLAN

BURDUR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

( Milli Emlak Müdürlüğü )

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO

KÖYÜ/MAH.

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Burç

-

Arsa

307

4

494,63

Tam

İmarlı (Bitişik-Ticari)

Boş Bina

3.027.000,00

302.700,00

26.09.2019

14:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Burdur Defterdarlık Binası Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

3- Geçici teminatın, bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
4- Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
5- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
6- Taşınmazların satışında 313 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.29.08.2019