Yazdır
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden 49 adet arsa satılacaktır

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00906269
Şehir : Kütahya / Merkez
Semt-Mahalle : İNKÖY MAH. / HAMİDİYE
: 6955
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen arsaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 20.Aralık.2018 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5

2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
Vadeli Ödemelerde :
  • İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
  • Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR, İMAR DURUMU VS. HK. :

3.1.
  • Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.
  • 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.
3.2.
  • Mevkii : Parmakören Mah. 1453 Konutları ile TOKİ Son Etap Konutları Arası
  • İmar Durumu : Ayrık Nizam - Ticaret + Konut Alanı

T.A.K.S. = 0,25 – K.A.K.S. = 2,00 – Yençok = 30,50

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).
• İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

S.N Cinsi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Arsa İnköy 4868 1 3.240,38 810.000,00 TL 24.300,00 TL 14:00
2 Arsa İnköy 4868 2 3.240,40 810.000,00 TL 24.300,00 TL 14:03
3 Arsa İnköy 4869 1 3.392,33 848.000,00 TL 25.440,00 TL 14:06
4 Arsa İnköy 4869 2 4.426,54 1.106.000,00 TL 33.180,00 TL 14:09
5 Arsa İnköy 4870 1 3.377,91 844.000,00 TL 25.320,00 TL 14:12
6 Arsa İnköy 4870 2 4.441,63 1.110.000,00 TL 33.300,00 TL 14:15
7 Arsa İnköy 4870 3 3.222,47 805.000,00 TL 24.150,00 TL 14:18
8 Arsa İnköy 4870 4 3.468,58 867.000,00 TL 26.010,00 TL 14:21
9 Arsa İnköy 4871 1 3.493,44 873.000,00 TL 26.190,00 TL 14:24
10 Arsa İnköy 4871 2 3.933,39 983.000,00 TL 29.490,00 TL 14:27
11 Arsa İnköy 4871 3 6.446,08 1.611.000,00 TL 48.330,00 TL 14:30
12 Arsa İnköy 4872 1 5.820,26 1.455.000,00 TL 43.650,00 TL 14:33
13 Arsa İnköy 4872 2 3.569,36 892.000,00 TL 26.760,00 TL 14:36
14 Arsa İnköy 4872 3 3.620,76 905.000,00 TL 27.150,00 TL 14:39
15 Arsa İnköy 4873 1 4.310,30 1.077.000,00 TL 32.310,00 TL 14:42
16 Arsa İnköy 4873 2 4.594,83 1.148.000,00 TL 34.440,00 TL 14:45
17 Arsa İnköy 4873 3 2.966,15 741.000,00 TL 22.230,00 TL 14:48
18 Arsa İnköy 4873 4 3.309,40 827.000,00 TL 24.810,00 TL 14:51
19 Arsa İnköy 4874 1 4.488,48 1.122.000,00 TL 33.660,00 TL 14:54
20 Arsa İnköy 4874 2 6.955,71 1.738.000,00 TL 52.140,00 TL 14:57
21 Arsa İnköy 4874 3 4.249,30 1.062.000,00 TL 31.860,00 TL 15:00
22 Arsa İnköy 4874 4 3.918,29 979.000,00 TL 29.370,00 TL 15:03
23 Arsa İnköy 4875 1 4.222,33 1.055.000,00 TL 31.650,00 TL 15:06
24 Arsa İnköy 4875 2 4.173,90 1.043.000,00 TL 31.290,00 TL 15:09
25 Arsa İnköy 4875 3 6.213,14 1.553.000,00 TL 46.590,00 TL 15:12
26 Arsa İnköy 4875 4 3.304,16 826.000,00 TL 24.780,00 TL 15:15
27 Arsa İnköy 4875 5 3.484,38 871.000,00 TL 26.130,00 TL 15:18
28 Arsa İnköy 4875 6 3.579,27 894.000,00 TL 26.820,00 TL 15:21
29 Arsa İnköy 4876 2 2.797,46 699.000,00 TL 20.970,00 TL 15:24
30 Arsa İnköy 4876 3 3.622,74 905.000,00 TL 27.150,00 TL 15:27
31 Arsa İnköy 4876 4 2.782,74 695.000,00 TL 20.850,00 TL 15:30
32 Arsa İnköy 4876 5 3.275,91 819.000,00 TL 24.570,00 TL 15:33
33 Arsa İnköy 4877 1 3.127,48 782.000,00 TL 23.460,00 TL 15:36
34 Arsa İnköy 4877 2 3.593,35 898.000,00 TL 26.940,00 TL 15:39
35 Arsa İnköy 4877 3 4.320,85 1.080.000,00 TL 32.400,00 TL 15:42
36 Arsa İnköy 4877 4 3.004,35 751.000,00 TL 22.530,00 TL 15:45
37 Arsa İnköy 4878 1 3.544,82 886.000,00 TL 26.580,00 TL 15:48
38 Arsa İnköy 4878 2 3.544,82 886.000,00 TL 26.580,00 TL 15:51
39 Arsa İnköy 4879 1 5.561,49 1.390.000,00 TL 41.700,00 TL 15:54
40 Arsa İnköy 4879 2 5.100,07 1.275.000,00 TL 38.250,00 TL 15:57
41 Arsa İnköy 4879 3 5.446,87 1.361.000,00 TL 40.830,00 TL 16:00
42 Arsa İnköy 4880 1 3.006,59 751.000,00 TL 22.530,00 TL 16:03
43 Arsa İnköy 4880 2 3.834,40 959.000,00 TL 28.770,00 TL 16:06
44 Arsa İnköy 4880 3 3.657,73 914.000,00 TL 27.420,00 TL 16:09
45 Arsa İnköy 4881 1 3.744,21 936.000,00 TL 28.080,00 TL 16:12
46 Arsa İnköy 4881 2 3.466,29 866.000,00 TL 25.980,00 TL 16:15
47 Arsa İnköy 4881 3 5.191,32 1.298.000,00 TL 38.940,00 TL 16:18
48 Arsa İnköy 4881 4 6.435,80 1.609.000,00 TL 48.270,00 TL 16:21
49 Arsa İnköy 4881 5 3.296,89 824.000,00 TL 24.720,00 TL 16:24


Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ