Yazdır

T.C.
BALIKESİR
3. İCRA DAİRESİ
2017/3995 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, ÇANDIR Mahalle, 125 Ada, 8 Parsel, sayılı arsa vasfında taşınmazın ekilip-dikilmediği boş olduğu görülmüş olup, arsa vasıflı, yaklaşık % 0 - 1 eğimli, olduğu tespit edilmiştir. Yolu vardır. Arazi değeri; Çandır Mahallesine bitişik mesafededir. Balıkesir merkeze 15.020 m. mesafededir. Bahse konu taşınmazın yukarıda belirtilen; bulundukları bölgenin yola, pazara ve yerleşim yerine yakınlıkları gibi özellikleri dikkate alınarak, bulundukları mevkideki benzer özelliklere sahip emsal parseller mevcuttur
Adresi : Çandır Mahallesi 125 ada 8 parsel sayılı arsa- Altıeylül/BALIKESİR
Yüzölçümü : 677,47m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Dosyada Altıeylül Belediye Başkanlığının 04.07.2019 tarih ve 140/5910 sayılı yazıları kapsamında;Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Çandır Mahallesi 125 ada, 8 parsel, 3367 sayılı yasa ile Köy Tüzel Kişiliği tarafından dağıtılan arsalar içinde kalmakta olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (A-2) ayrık nizam iki kata müsaadeli 0,25/0,50 emsalli konut alanında kalmaktadır. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Plan uygulama yetki ve sorumluluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesindedir dışında kalmaktadır.Denmektedir.
Kıymeti : 40.648,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 14/04/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : BALIKESİR ADALET SARAYI 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ/ BODRUM KAT

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, ÇANDIR Mahalle, Üvecik altı Mevkii, 1762 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın satışa konu 1/5 hissesidir, keşif tarihi itibarı ile mahallinde incelendiğinde parselin tarla görünümlü olup, boş olduğu,sulu(sulanabilen), yaklaşık % 0-2 eğimli,1.sınıf, Sulu Mutlak Tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yolu vardır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3. Maddesi (j)bendi“Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,” dendiğinden bahse konu taşınmaz sulu tarım arazisi olduğu değerlendirilmiştir.
Adresi : Çandır Mahallesi, Üvecik altı Mevkii, 1762 parsel- Altıeylül/ BALIKESİR
Yüzölçümü : 3625,00 m2
Arsa Payı : 1/5 hissesi
İmar Durumu : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Çandır Mahallesi 1762 parsel, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sınırları içinde “Tarım Arazisi” tanımlı alan içinde 1/1000 nazım ölçekli imar planının dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 14/04/2020 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : BALIKESİR ADALET SARAYI 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ/ BODRUM KAT

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, ÇANDIR Mahalle, Yassı Tarla mevkii 323 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın satışa konu 1/5 hissesi, keşif tarihi itibarı ile mahallinde incelendiğinde parselin tarla görünümlü olup, ancak boş olduğu, sulu(sulanabilen), yaklaşık % 0-1 eğimli,1.sınıf, Sulu Mutlak Tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Kadastral yolu yoktur. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 3. Maddesi (j)bendi“Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,” dendiğinden bahse konu taşınmaz sulu tarım arazisi olduğu değerlendirilmiştir.
Adresi : Çandır mahallesi, Yassıtarla Mevkii 323 parsel- Altıeylül/ BALIKESİR
Yüzölçümü : 245,00 m2
Arsa Payı : 1/5 hissesi
İmar Durumu : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Çandır Mahallesi323parsel, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sınırları içinde “Tarım Arazisi” tanımlı alan içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 490,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 14/04/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : BALIKESİR ADALET SARAYI 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ BODRUM KAT

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3995 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.