Yazdır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.
İŞİN ADI ALANI VE VASFI
(m2)
İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (TL ) İHALE KARAR
GÜN / SAATİ
DOSYA SATIŞ
BEDELİ
Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 235 Pafta, 1991 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 17.09.2019 Tarih 2019/505 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi 2447,00 m² Arsa Küçükbakkalköy Mahallesi, 235 Pafta, 1991 Ada, 2 Parsel sayılı 2447,00 m² alanlı taşınmaz 02.05.2019 T.T.’li 1/1000 Ölçekli Küçükbakkalköy Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; 1528.00 m²’si KAKS:1.50 yapılaşma şartına sahip Konut Alanında, 919 m²’si ise KAKS:1.50 avan projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesisi Alanı ve yol alanında kalmakta olup, donatı alanında kalan kısımların bedelsiz terk edilmesinden sonra Konut Alanı lejantında kalan kısım meri imar planında belirtilen miktarlarda yapılaşma koşullarına sahiptir.

10.277.400,00

308.322,00
17.10.2019
11:00
1.000,00-TL

Gerçek Kişiler

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi
 3. Geçici Teminat makbuzu
 4. İhale dosyası alındı makbuzu
 5. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.
 6. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan
 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname


Tüzel Kişilerden

 1. Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
 3. Geçici Teminat makbuzu
 4. İhale dosyası alındı makbuzu
 5. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.
 6. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan
 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri


*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.İLAN OLUNUR