Yazdır
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa ve tarla ihale yoluyla satılacaktır

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 Parsel tarla, 9 parsel arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyeye ait 26 (Yirmialtı ) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır.
2- Satış İhalesi 20/11/2018 Salı günü saat 10:00'da başlayacak olup satış listesindeki sıraya göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılabilmek için:

  1. Tebligat adresi
  2. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
  3. Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  4. Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.
5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI
MEVKİİ ADA/PARSEL Miktarı/m2 CİNSİ Muhammen Bedel/TL Geçici Teminat İhale Günü Saati
1 YAYLA MAH. 979 1.320 TARLA 65.000,00 TL 1.950,00 TL 20.11.2018 10.00
2 DAĞYENİKÖY MAH. 212 3.197 TARLA 48.000,00 TL 1.440,00 TL 10:10
3 DAĞYENİKÖY MAH. 222 128 ARSA 5.000,00 TL 150,00 TL "" 10:20
4 OSMANCIK MAH. 330 323 TARLA 5.000,00 TL 150,00 TL " 10:30
5 ÇIKRIKÇI MAH. 121 3.290 TARLA 33.000,00 TL 990,00 TL "" 10:40
6 GÖKGEDİK MAH 304 1.885 TARLA 20.000,00 TL 600,00 TL " 10:50
7 SİVRİCE MAH. 590 1.028 TARLA 10.000,00 TL 300,00 TL "" 11:00
8 TEMREK MAH. 113/22 4.984 TARLA 50.000,00 TL 1.500,00 TL " 11:10
9 DALBAHÇE 1151 2.727 TARLA 82.000,00 TL 2.460,00 TL 20.11.2018 11:20
10 KABAÇINAR MAH. 150/7 294 ARSA 10.000,00 TL 300,00 TL " 11:30
11 8. MINTIKA (Bostanlık) 32/204 680 TARLA 14.000,00 TL 420,00 TL " 11:40
12 5. MINTIKA 1812/21 147 ARSA 120.000,00 TL 3.600,00 TL " 11:50
13 5. MINTIKA 2899/5 299.69 ARSA 300.000,00 TL 9.000,00 TL " 12:00
14 5. MINTIKA 2899/6 299.75 ARSA 300.000,00 TL 9.000,00 TL " 12:10
15 KAYRAK MAH. 101/183 2.355,15 TARLA 24.000,00 TL 720,00 TL "" 12:20
16 KAYRAK MAH. 101/182 4.004.97 TARLA 40.000,00 TL 1.200,00 TL " 14:10
17 KAYRAK MAH. 101/169 4.684.73 TARLA 47.000,00 TL 1.410,00 TL 20.11.2018 14:20
18 ÖREN MAH 106/18 124 TARLA 2.000,00 TL 60,00 TL " 14:30
19 ÖREN MAH 136/1 477 TARLA 5.000,00 TL 150,00 TL " 14:40
20 MUSALARYENİKÖY 1224 536 ARSA 20.000,00 TL 600,00 TL " 14:45
21 MUSALARYENİKÖY 1356 7.453 TARLA 150.000,00 TL 4.500,00 TL " 14:50
22 MUSALARYENİKÖY 1218 536 ARSA 20.000,00 TL 600,00 TL " 15:00
23 MUSALARYENİKÖY 1219 432 ARSA 17.000,00 TL 510,00 TL " 15:10
24 KUŞLAR MAH. 101/317 1.300 TARLA 25.000,00 TL 750,00 TL " 15:15
25 AYVACIK MAH. 964 1.444 ARSA 60.000 TL 1.800,00 TL " 15:20
26 BAKTIRLI 101/14 28.555.62 TARLA 140.000,00 TL 4.200,00 TL 20.11.2018 15:40