Yazdır
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa ve dükkan satışı yapılacaktır

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet arsa ve 2 adet dükkanın satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda,
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLAN

T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI


İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3 adet arsa ve 2 adet dükkânın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif ve artırma usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. Satılacak taşınmazlar;

  1. Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi, Köprüalanı Mevkii 108 ada 7 parsel ile 109 ada 1 ve 2 parsel nolu arsalardır.

  2. Selçuk ilçesi, Atatürk mahallesi, Efes Sanayi Sitesi 5201 sokak no:1 (Men.Kod:276) adresinde kat mülkiyeti tesis edilmiş 3570 ada 1 parselde 104/1002 arsa paylı (1) nolu batar katlı dükkandır.

  3. Selçuk ilçesi, Atatürk mahallesi, Efes Sanayi Sitesi 5202 sokak no:8 (Men.Kod:295) adresinde kat mülkiyeti tesis edilmiş 3406 ada 2 parselde 22/2024 arsa paylı (12) nolu dükkandır.


İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT ile İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:
Madde 2- İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 15/05/2018 tarihinde Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak arsa ve dükkânların parsel bilgileri muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarih ve saatleri aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Taşınmazlar üzerindeki takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır.

Sıra No


Mahalle

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

İsabey

109

1

4248,00 m2

850.000,00 TL

25.500,00 TL

15/05/2018 Saat:10.30

2

İsabey

109

2

4002,00 m2

720.500,00 TL

21.615,00 TL

15/05/2018 Saat:10.50

3

İsabey

108

7

4106,66 m2

740.000,00 TL

22.200,00 TL

15/05/2018 Saat:11.10

Sıra No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Payı ve Bağımsız Bölüm No

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

4

Atatürk

3570

1

1 nolu Bağımsız Bölüm, 104/1002 arsa paylı

175.000,00 TL

5.250,00 TL

15/05/2018 Saat:11.30

5

Atatürk

3406

2

12 nolu Bağımsız Bölüm, 22/2024 arsa paylı

80.000,00 TL

2.400,00 TL

15/05/2018 Saat:11.50


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
Madde 3-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi
c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
e) KDV dâhil 800,00 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
B) Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,
b) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı
d) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzu
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
h) KDV dahil 800,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
ı) Tüzel kişinin vergi numarası

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


İlan olunur.