Yazdır

İ L A N

AMASYA VALİLİĞİ-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA İli/İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü m² Hazine Hissesi Yüzölçümü m² Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale tarihi İhale Saati
1 Amasya / Merkez İHSANİYE 765 6 3.635,37 3.635,37 ARSA KONUT ALANI 1.280.000,00 192.000,00- 20.12.2018 10:00

1-) İhale, Ziyapaşa Bulvarındaki Defterdarlık Binası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Milli Emlak Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürü makam odasında) toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, - Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, - Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),

- Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, - Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.

3-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ziyapaşa bulvarındaki Defterdarlık Binası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

4-) İhale komisyonu ihaleyi neden göstermeksizin yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL'yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL 'yi geçmesi durumunda % 25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir.

7-) İhaleler www.milliemlak.gov.tr https://amasya.csb.gov.tr/ internet adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR