Yazdır
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya/Döşemealtı'nda 28 adet arsa ihale ile satılacaktır

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 adet arsa satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Döşemealtı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı  Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

SIRA NO MAHALLESİ ADA
NO
PARSEL NO M2 İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ SAATİ
1 KÖMÜRCÜLER 1873 4 571 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 92.000,00 27.600,00 24.12.2018 10:00
2 KÖMÜRCÜLER 1873 5 474 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 79.000,00 23.700,00 24.12.2018 10:30
3 KÖMÜRCÜLER 1873 6 464 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 79.000,00 23.700,00 24.12.2018 11:00
4 KÖMÜRCÜLER 1873 7 497 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 90.000,00 27.000,00 24.12.2018 11:30
5 KÖMÜRCÜLER 1874 10 473 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 76.000,00 22.800,00 24.12.2018 12:00
6 KÖMÜRCÜLER 1493 16 506 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 107.000,00 32.100,00 24.12.2018 14:00
7 KÖMÜRCÜLER 1869 2 492 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 104.000,00 31.200,00 24.12.2018 14:30
8 KÖMÜRCÜLER 1869 1 348 (Arsa) İmar Çapı Verilememektedir. BOŞ 67.000,00 20.100,00 24.12.2018 15:00
9 KİLLİK 265 2 81,39 (Arsa) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 2.500,00 750,00 24.12.2018 15:30
10 KİLLİK 263 14 459,97 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 14.000,00 4.200,00 24.12.2018 16:00
11 KİLLİK 259 11 558,86 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 17.000,00 5.100,00 25.12.2018 10:00
12 KİLLİK 259 7 242,06 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 9.000,00 2.700,00 25.12.2018 10:30
13 KİLLİK 259 10 220,34 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 8.000,00 2.400,00 25.12.2018 11:00
14 KİLLİK 259 6 406,84 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 17.000,00 5.100,00 25.12.2018 11:30
15 KİLLİK 259 21 742,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 38.000,00 11.400,00 25.12.2018 12:00
16 KİLLİK 323 6 437,74 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 22.000,00 6.600,00 25.12.2018 14:00
17 YAĞCA 138 1 7.682 (Arsa) Sanayi Tesisi BOŞ 1.730.000,00 519.000,00 25.12.2018 14:30
18 YAĞCA 8715 92 13.632,41 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 478.000,00 143.400,00 25.12.2018 15:00
19 CAMİLİ 9181 19 497,69 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 18.000,00 5.400,00 25.12.2018 15:30
20 AŞAĞIOBA 8860 1 6.755,48 (Arsa) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 440.000,00 132.000,00 25.12.2018 16:00
21 AŞAĞIOBA 8853 8 677,38 (Arsa) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 34.000,00 10.200,00 26.12.2018 10:00
22 MELLİDAĞ 433 60 8.383,55 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 185.000,00 55.500,00 26.12.2018 10:30
23 MELLİDAĞ 433 62 16.020,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 593.000,00 177.900,00 26.12.2018 11:00
24 MELLİDAĞ 437 32 3.882,45 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 78.000,00 23.400,00 26.12.2018 11:30
25 MELLİDAĞ 410 12 1.035,46 (Arsalı Kuyu) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 42.000,00 12.600,00 26.12.2018 12:00
26 MELLİDAĞ 456 5 219,72 (Tuvalet ve Arsası)İmar Planı Bulunmamaktadır. (İşgalli) Muhtelif agaç ve 20m2 Tuvalet Mevcuttur 26.000,00 7.800,00 26.12.2018 14:00
27 MELLİDAĞ 424 88 8.721 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 437.000,00 131.100,00 26.12.2018 14:30
28 ILICA 104 2 450 KONUT BOŞ 76.000,00 22.800,00 26.12.2018 15:00
1-Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı
tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
-Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, c) Nufus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
-Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2018 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
-Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
4- İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile tapu masrafları alıcı tarafından ödenecektir.
5- Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Döşemealtı Belediyesi ANTALYA Tel: 0242 4213055 - Dahili:1230 / 1251