Yazdır
ALANYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Alanya'da 3963 m² arsa icradan satılıktır

ALANYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964440
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : TÜRKLER MAH. / ALANYA
: 3963
İmar Durumu : Turizm
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/407 Talimat
Muhammen Bedeli
:
3,686,259 TL
Birinci Satış Günü
:
19.04.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
15.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALANYA
1. İCRA DAİRESİ

2017/407 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, 140 Ada, 16 Parsel, TÜRKLER Mahallesi, 3.963,72 M² alanlı Arsa vasıflı taşınmaz olup borçlu adına kayıtlı iken 03.03.2016 tarih 7518 Yevm. İle Hacizli olarak satılarak taşınmaz maliki adına TAM Hisse Kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde ALANYA 3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 22/07/2016 tarih 2016/319 esas sayılı mahkeme müzekkeresi ile ihtiyati tedbir kaydı bulunmaktadır.ALANYA 2.ASLİYE HUKUK MAH.06/05/2016 TARİH 2016/379 ESAS SAYISI İLE İHTİYATİ TEDBİR şerhi bulunmaktadır.BULUNDUĞU YER: Yukarıda tapu bilgileri belirtilen 140 ada 16 numaralı parselin; Kuzeyi Yol, Batısı 11 numaralı Parsel, Güneyi 17 numaralı Parsel, Doğusu Yol ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.ADRESİ: Türkler Mah. Çiçek Sok. Saydam Sit. Batısı- Alanya.İMAR DURUMU :Parsel,1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planına göre ; Ayrık nizam Tercihli konut (TK) 2. konut yapılması halinde %15 taban alanlı 3 kat, Tatil köyü yapılması halinde %15 taban alanlı 2 Kat ,OTEL yapılması halinde%18 taban alanlı 5 kat inşaat yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma yoktur.HALİHAZIR DURUMU :Davaya konu parsel üzeri düz olup 1 adet subasman temeli bulunmakta (Subasman betonu yok) ,geriye kalan bölüm kazı halinde ,Çevre güvenlik duvarı ,şantiye vs. yoktur. Parselin kamuya terkleri yapılmış net İMAR Parseli haline dönüşmüştür.Parselin güneyind eve doğusunda komşu parsellerde Turistik tesisler ve tatil köyleri bulunmaktadır. Parselde Elektrik,su,alt yapı,PTT ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut,Hakim manzara,Gürültü ve Hava Kirliliği Yoktur. Parselin tahminen (Kuş uçuşu) 145 Mt. Kuzeyinde Deliktaş Cad. (eski Alanya-Antalya yolu),40 Mt. Batısında Kargı Çayı,390 Mt. Güney-Batısında D400 Antalya-Mersin karayolu (Long Beach otel kavşağı), 510 Mt. Güney-Batısında Deniz bulunmaktadır.DEĞERİ :Yukarıda açıklanan hususlar,bulunduğu yer,konumu vb.değerine etki eden hususlar nazara alındığında;Söz konusu; Alanya ilçesi,TÜRKLER Mahallesi,140 ada (16) numaralı parselde kayıtlı 3963,72 M² alanlı Arsa vasıflı taşınmaz muhdesatları ile birlikte toplam(800 TL/M2) ¨ 3 686.259,60-TL değer taşır.
Adresi : Türkler Mah. ÇiçekSok. Saydam Sit. Batısı Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 3.963,72 m2
İmar Durumu : Parsel,1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planına göre ; Ayrık nizam Tercihli konut (TK) 2. konut yapılması halinde %15 taban alanlı 3 kat, Tatil köyü yapılması halinde %15 taban alanlı 2 Kat ,OTEL yapılması halinde%18 taban alanlı 5 kat inşaat yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma yoktur
Kıymeti : 3.686.259,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler htiyati tedbir :ALANYA 3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 22/07/2016 tarih 2016/319 esas,ihtiyati tedbir :ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 06/05/2016 tarih 2016/379 esas sayılı mahkeme
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satış ilanından bir suretin esas dairesine gönderilmesine
7-İİK.'nın 127.maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan ve Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da gazetedeki satış ilanın tebligat yerine kaim olmasına
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/407 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur11/03/2019