Yazdır
BALIKESİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Altıeylül Küçükbostancı'da 310 m2 arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

BALIKESİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029109
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Semt-Mahalle : KÜÇÜKBOSTANCI MAH. / ALTIEYLÜL
Yayınlandığı Gazeteler

YENİSÖZ 24.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3917 esas
Muhammen Bedeli
:
21,500 TL
Birinci Satış Günü
:
17.09.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
15.10.2019 14:00
Satış Yeri
:
BALIKESİR ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BALIKESİR
1. İCRA DAİRESİ
2018/3917 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe,Küçükbostancı mahallesi, Köyiçi mevkii, 9 Cilt, 795 Sayfada, - Pafta, 132 Ada, 13 Parselde kayıtlı, Arsa vasıflı yer olup, parselin alanı toplam 310,53 m² dir. Maliki tam hisseli olup, 3402 S.Y.nın 22/A maddesi gereğince yenilemenin tescili yoluyla 02.08.2013 tarihinde edinmiştir. Taşınmaz kırsal mahalle sınırları içerisinde kalmakta olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile üst ölçekli plan uygulama yetki ve sorumluluğunun Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre işlem yapılmakta olduğu bilgisi alınmıştır.Satışa esas taşınmaz olan ve Küçükbostancı mahallesi, Köyiçi mevkiinde kain bulunan 132 Ada, 13 Parsel, ara konumda olup, kuzey tarafından geçen yola cephelidir. Şekil itibariyle yamuk şekillidir. Parsel yüzeyi kuzey yönünde hafif eğimli bir topografyaya sahiptir. Mevkii itibariyle köy yerleşim alanı kıyısındadır. Bölgede yol, su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, haberleşme vb. gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Yakın çevresinde 1-2 katlı konut binaları ve boş arsalar mevcuttur. Parselin üzerinde herhangi bir yapı olmayıp, çok eskiden kalma harabe bir yapıya ait taşlar bulunmaktadır. Parselin etrafı çevrili değildir.
Kıymeti : 21.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : BALIKESİR ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe,Küçükbostancı mahallesi, 10 Cilt, 893 Sayfada, İ19.C.19B.4b Pafta, 115 Ada, 44 Parselde kayıtlı, Bağ vasıflı yer olup, parselin alanı toplam 681,98 m² dir. Maliki tam hisseli olup, 3402 S.Y.nın 22/A maddesi gereğince yenilemenin tescili yoluyla 02.08.2013 tarihinde edinmiştir. Taşınmazın kırsal mahalle sınırları içerisinde kalmakta olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile üst ölçekli plan uygulama yetki ve sorumluluğunun Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre işlem yapılmakta olduğu bilgisi alınmıştır.Satışa esas taşınmaz olan ve Küçükbostancı mahallesinde kain bulunan 115 Ada, 44 Parsel, ara konumda olup, doğu tarafından geçen yola cephelidir. Şekil itibariyle yamuk şekillidir. Parsel yüzeyi düz bir topografyaya sahiptir. Mevkii itibariyle köy yerleşim alanı kıyısındadır. Bölgede yol, su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, haberleşme vb. gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Yakın çevresinde 1-2 katlı konut binaları ve boş parseller mevcuttur. Parselin etrafı üzerindeki yapılar, bitişik parsellerdeki yapılar ve çalı-çırpı çit ile çevrilidir. Parselin üzerinde 130 kapı nolu bir ev ile bir de sundurma-depo bulunmaktadır.
EV : 104 m² alana oturan, kısmi bodrum üzeri tek katlı, yığma kargir tarzda, sobalı ve tahminen 2000 li yılların başlarında inşa edilmiş bir yapıdır. Yapının 34 m² lik kısmı sulama kanalı hizmet yolu üzerine taşkın durumdadır. Üç oda, salon, mutfak, banyo-WC den oluşmaktadır. Kısmi bodrum kat kaba inşaat halinde olup, doğramaları yoktur ve kullanılmadığı gözlenmiştir. Binanın dışı sıvalı ve badanalı olup, ahşap konstrüksiyon üzeri kiremit kaplamalı çatısı kısmen (mutfak üzerinde yok) mevcuttur. Dış doğramaları ısıcamlı PVC doğrama, bina giriş kapısı çeliktir. Binada güneş enerji sistemi de bulunmaktadır. Evin iç duvarları sıvalı ve badanalı, ıslak hacimlerde fayans kaplamalıdır. İç kapıları üzeri pinoteks cilalı tablalı masif ahşap doğramadır. Döşeme kaplamaları salon ve odalarda laminant kaplama, ıslak hacimlerde karo seramik kaplamadır. Mutfak tezgah alnı fayans kaplamalı olup, keşif günü itibariyle mutfak tezgahının ve dolaplarının yerlerinden sökülmüş ve yenileri ile değiştirilmek üzere oldukları gözlenmiştir. Banyoda duş, ayaklı lavabo ve klozet bulunmaktadır.
SUNDURMA-DEPO : 5 m² alana oturan, tek katlı, iki yanı üzeri sıvasız ve badanasız tuğla duvar ile çevrili, diğer iki yanı açık, tabanı toprak, tavanı ahşap konstrüksiyon üzeri oluklu levha ile örtülü çatılı bir yapıdır. Depo gibi kullanılmakta olduğu gözlenmiştir.
Kıymeti : 92.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : BALIKESİR ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3917 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.