Yazdır
ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alaçam Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı yapılacaktır

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047463
Şehir : Samsun / Alaçam
Yayınlandığı Gazeteler

ALAÇAM''IN SESİ 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ALAÇAM BELEDİYESİ
ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2. İhaleye konu taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.

SIRA MAHALLE SOKAK ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 AKBULUT MERKEZ 132 50 1.792,04 m2 8.960,20 TL 268,80 TL
2 AŞAĞIKOÇLU DEVEBOYNU 167 89 5.368,20 m2 16.104,60 TL 483,14 TL
3 AŞAĞIKOÇLU KÖSEVELDÜZÜ 252 13 2.095,72 m2 6.287,16 TL 188,61 TL
4 GÖKÇEBOĞAZ MERKEZ 0 90 3.875,00 m2 27.125,00 TL 813,75 TL
5 GÖKÇEBOĞAZ MERKEZ 0 131 2.531,00 m2 17.717,00 TL 531,51 TL
6 HABİLLİ MERKEZ 0 339 3.300,00 m2 23.100,00 TL 693,00 TL
7 KARAHÜSEYİNLİ ORTA 123 8 7.787,12 m2 77.871,20 TL 2.336,14 TL
8 KARAHÜSEYİNLİ ORTA 124 3 744,76 m2 2.979,04 TL 89.37 TL
9 KARLI MERKEZ 0 228 3.750,00 m2 18.750,00 TL 562,50 TL
10 KARLI MERKEZ 0 229 2.000,00 m2 10.000,00 TL 300,00 TL
11 KÖSEKÖY KELİKBELEN 216 3 1.791,63 m2 8.958,15 TL 268,75 TL
12 KÖSEKÖY ÖKÜZTAŞI 283 5 2.920,98 m2 14.604,90 TL 438,15 TL
13 KÖSEKÖY AKGÜNEY 142 3 1.433,53 m2 7.167,65 TL 215,03 TL
14 PELİTBÜKÜSEKECEK KOĞUZ 108 61 4.478,15 m2 13.434,45 TL 403,03 TL
15 PELİTBÜKÜSEKECEK KOĞUZ 108 64 1.792,41 m2 5.377,23 TL 161,32 TL
16 SANCAR AŞAĞI 105 35 2.475,37 m2 9.901,48 TL 297,04 TL
17 SANCAR AŞAĞI 104 2 7.104,77 m2 28.419,08 TL 852,57 TL
18 SANCAR AŞAĞI 104 53 1.772,89 m2 7.091,56 TL 212,75 TL
19 UMUTLU TOKLU 112 54 1.182,74 m2 29.568,50 TL 887,06 TL
20 UZUNKIRAÇ KIZILKARA 115 39 4.241,38 m2 12.724,14 TL 381,72 TL
21 VİCİKLER GÜRGERİŞ 117 25 7.819,38 m2 23.458,14 TL 703,74 TL
22 YENİCE MERKEZ 103 51 5.384,67 m2 37.692,69 TL 1.130,78 TL
23 YENİCE MERKEZ 115 5 3.417,52 m2 23.922,64 TL 717,68 TL
24 YUKARIELMA KARATAŞ 0 888 3.300,00 m2 16.500,00 TL 495,00 TL
25 YUKARIKOÇLU MERKEZ 224 28 1.438,19 m2 4.314,57 TL 129,44 TL

3.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 19.09.2019 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecektir.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
A) Gerçek Kişi :
-İhaleye katılım dilekçesi
-Kanuni ikametgah
-Geçici teminat
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği
B)TÜZEL KİŞİ :
-İhaleye katılım dilekçesi
-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi
-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi
-Geçici teminat
-Noter tasdikli imza sirküsü
C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :
Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İlan olunur.