Yazdır
AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Akçaabat Orta Mahalle'de arsa ve iki (2) adet araç ihale ile satılacaktır

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091553
Şehir : Trabzon / Akçaabat
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / AKÇAABAT
: 176
Yayınlandığı Gazeteler

AKÇAABAT YENİ HABER 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa ve araç
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde (Nefsipulathane Mahallesi İnönü Caddesi No : 167 Kat 4 - Akçaabat / TRABZON)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.
NO
TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 61020103894 Trabzon Akçaabat Orta Mahalle Arsa F43d22d2a 482 176 44,40 Tam Konut Alanı 73.500,00 14.700,00 18.12.2019 10:00
2 61020103895 Trabzon Akçaabat Orta Mahalle Arsa F43d22d2a 482 177 58,23 Tam Konut Alanı + Ticari Alan 105.000,00 21.000,00 18.12.2019 10:30
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
SIRA
NO
DOSYA NO MARKASI MODELİ SINIFI CİNSİ MODEL YILI YAKIT TİPİ MOTOR SİLİNDİR HACMİ MOTOR NO ŞASE NO RENGİ FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 61020500015 Ford Transit M1 Özel Amaçlı (Ambulans) 2004 Dizel 2402 EGM6100MOT000488 NM0LXXTTFL3P66600 Beyaz Ekonomik ömrünü doldurmuş 8.000,00 2.400,00 18.12.2019 11:00
2 61020500016 Ford Transit M1 Özel Amaçlı (Ambulans) 2004 Dizel 2402 EGM6100MOT000515 NM0LXXTTFL3P67530 Beyaz Ekonomik ömrünü doldurmuş 8.000,00 2.400,00 18.12.2019 11:30
AÇIKLAMALAR
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ve araçların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde (Nefsipulathane Mahallesi İnönü Caddesi No : 167 Kat 4 - Akçaabat / TRABZON) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu vermeleri, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler : 1 - Tedavüldeki Türk parası, 2 - Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3 - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. )
b) Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik belgesini bildirmeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5 - İhale bedeli üzerinden tahakkuk edecek olan KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, kayıt ve tescil gibi işlemlere ait her türlü vergi, resim, harç ve yasal yükümlülükler alıcıya aittir.
6 - Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Satışı çıkarılan araçların çalıştırılması, nakliyesi, kayıt veya tescil edilmesi ile ilgili olarak İdareden (Akçaabat Milli Emlak Şefliği) herhangi bir talepte bulunulamaz. Her türlü yasal sorumluluk alıcıya aittir.
7 - Satışa çıkarılan araçlar 16 - 17/12/2019 tarihlerinde, 09:00 - 12:00 ve 13:30 - 16:30 saatleri arasında görülebilir.
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 - İhale ilanı https://trabzon.csb.gov.tr, Türkiye çapındaki ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. Telefon : (462) 228 15 92